Evangéliumok cselekménye

A négy evangélium összevetése.

Bevezető narrációk Máté Márk Lukács János
Lukács előszava 1:1-4
“Az Ige testté lett” 1:1-14
A Messiás születése és gyermekkora Máté Márk Lukács János
Keresztelő János születésének története 1:5-25
Jézus születésének ígérete 1:26-38
Mária látogatása Erzsébetnél 1:39-56
Keresztelő János születése 1:57-80
A két nemzetségi táblázat 1:1-17 3:23-38
Jézus Krisztus születése 1:18-25 2:1-7
A nyájat őrző pásztorok 2:8-20
Jézus körülmetélése 2:21
Jézust bemutatják a templomban 2:22-38
Keleti bölcsek érkezése 2:1-12
Menekülés Egyiptomba, visszatérés Názáretbe 2:13-23
Jézus a templomban, a doktorok között 2:40-52
Jézus Krisztus megkeresztelkedése Máté Márk Lukács János
Keresztelő János szolgálata 3:1-12 1:1-8 3:1-18 1:15-31
Jézus Krisztus megkeresztelkedése 3:13-17 1:9-11 3:21-22 1:32-34
Jézus Krisztus megkísértése Máté Márk Lukács János
Jézus megkísértetik a Sátántól 4:1-11 1:12-13 4:1-13
Jézus Krisztus korai szolgálata Máté Márk Lukács János
András, a másik tanítvány és Simon Péter 1:35-42
Filep és Nátánael 1:43-51
A kánai menyegző 2:1-11
Jézus húsvétkor megtisztítja a templomot 2:12-25
Nikodémus éjjeli látogatása 3:1-21
Krisztus és Keresztelő János 3:22;4:2
Jézus és a samáriai asszony a sikári kútnál 4:3-42
Keresztelő Jánost tömlöcbe vetik 4:12;14:3 1:14;6:17 3:19-20 3:24
Jézus visszatér Galileába 4:12 1:14-15 4:14-15 4:43-45
Jézus Ésaiás próféta könyvéből olvas fel a zsinagógában 4:16-30
András, Simon, Jakab és János elhívása 4:13-22 1:16-20 5:1-11
Jézus Krisztus csodatételei Máté Márk Lukács János
Jézus meggyógyítja a tisztviselő gyermekét 4:46-54
Jézus tisztátalan szellemet űz ki a zsinagógában 1:21-28 4:31-37
Jézus meggyógyítja Péter anyósát 8:14-17 1:29-34 4:38-41
Jézus minden beteget meggyógyít Galileában 4:23-25 1:35-39 4:42-44
Jézus meggyógyítja a leprást 8:1-4 1:40-45 5:12-16
Jézus lecsendesíti a tengert 8:18-27 4:35-41 8:22-25
Jézus démonokat űz gadarénusok földjén 8:28-34 5:1-20 8:26-39
Jairus lánya és a vérfolyásos asszony 9:18-26 5:21-43 8:40-56
Két vak ember és a néma meggyógyítása 9:27-34
Jézus meggyógyítja a bénát 9:1-8 2:1-12 5:17-26
Jézus elhívja Mátét 9:9-13 2:13-17 5:27-32
Jézus tanítása a böjtről 9:14-17 2:18-22 5:33-39
Jézus beteget gyógyít az Ünnepen Betesdánál Máté Márk Lukács János
Jézus felment Jeruzsálembe az ünnepre 5:01
Gyógyítás a Bethesda tavánál 5:2-15
Jézus és a zúgolódó júdeaiak 5:16-47
Jézus szolgálata és példázatai Máté Márk Lukács János
Kalásztépés szombaton 12:1-8 2:23-28 6:1-5
Az elszáradt kezű ember meggyógyítása 12:9-21 3:1-12 6:6-11
A tizenkét apostol 10:2-4 3:13-19 6:12-16
Hegyi beszéd 5:1-7:29 6:17-49
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját 8:5-13 7:1-10
Jézus feltámasztja a naini ifjút 7:11-17
Keresztelő János követei 11:2-19 7:18-35
Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat 11:20-24
Jézus hálaadása és hívó szava 11:25-30
A bűnös nő megkeni Jézus lábát 7:36-50
A Jézust követő asszonyok 8:1-3
A magvető példázata 13:1-23 4:1-20 8:4-15
A gyertya és a gyertyatartó példázata 4:21-25 8:16-18
A magától növekedő vetés példázata 4:26-29
A búza és a konkolyperje példázata 13:24-30
A mustármag példázata 13:31-32 4:30-32 13:18-19
A kovász példázata 13:33 13:20-21
Jézus példázatokkal tanít 13:34-35 4:33-34
A búza és a konkolyperje példázat magyarázata 13:36-43
A szántóföldön elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló 13:44-52
Ki nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám? 12:46-50 3:31-35 8:19-21
Jézus fogadtatása Názáretben 13:53-58 6:1-6
Harmadik Galileai körút 9:35-38; 11:01 6:06
Jézus kiküldi tizenkét tanítványát 10:5-42 6:7-13 9:1-6
Heródes meghallja a Jézusról szóló híreket 14:1-2 6:14-16 9:7-9
Keresztelő János megöletése 14:3-12 6:17-29
Ötezer ember megvendégelése 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-15
Jézus a tengeren jár 14:22-33 6:45-52 6:16-21
Jézus sok beteget meggyógyít Genezáretnél 14:34-36 6:53-56
“Az élet kenyere” 6:22-65
Jézus óva int az emberi rendelésektől 15:1-20 7:1-23
A szíro-föníciai asszony 15:21-28 7:24-30
Jézus beteget gyógyít 15:29-31 7:31-37
Négyezer ember megvendégelése 15:32-39 8:1-9
A farizeusok jelt kívánnak 16:1-4 8:10-13
A farizeusok kovásza 16:5-12 8:14-21
Vak ember meggyógyítása 8:22-26
Galilea határán kívül Máté Márk Lukács János
Péter vallástétele 16:13-19 8:27-29 9:18-20 6:66-71
A passió előrevetítése 16:20-28 8:30-38;9:1 9:21-27
Jézus megdicsőülése 17:1-9 9:2-10 9:28-36
Illés eljövetele 17:10-13 9:11-13
A holdkóros fiú meggyógyítása 17:14-21 9:14-29 9:37-42
Visszatérés Galileába Máté Márk Lukács János
A passió újbóli előrevetítése 17:22-23 9:30-32 9:43-45
A kétdrakmaszedők 17:24-27
A kisgyermekek 18:1-5 9:33-37 9:46-48
Valaki Jézus nevében démonokat űz 9:38-41 9:49-50
Bűnre csábítás és a malomkő 18:6-9 9:42-48 17:02
Az eltévedt juh 18:10-14 15:4-7
Testvériség a gyülekezetben 18:15-17
“Oldás és kötés” hatalma 18:18-20
A gonosz szolga példázata 18:21-35
“Mindenkit tűzzel sóznak meg” 9:49-50
Szolgálat Jeruzsálemben Máté Márk Lukács János
Felmenetel Jeruzsálembe 9:51 7:1-10
A mennydörgés fiainak haragja 9:52-56
A tanítványok válaszai 8:19-22 9:57-62
Jézus tanít a Sátrak ünnepén 7:11-53
Az asszony, akit házasságtörésen kaptak 8:1-11
Vita a farizeusokkal 8:12-59
A vakon született meggyógyítása 9:1-41
A jó pásztor életét adja a juhokért 10:1-21
Templomszentelés ünnepe 10:22-30
Jézus átkel a Jordánon 10:40-42
Galileában Máté Márk Lukács János
A hetven tanítvány kiküldése 10:1-16
A tanítványok visszatérnek 10:17-24
Az irgalmas szamaritánus 10:25-37
Mária és Márta 10:38-42
Mi Atyánk 6:9-13 11:1-4
Az imák hatékonyságáról 7:7-11 11:5-13
A farizeusok káromlásai 12:22-37 3:20-30 11:14-23
Ha egy tisztátalan szellem visszatér 12:43-45 11:24-28
Jónás prófétának jele 12:38-42 11:29-32
A testnek lámpása a szem 5:15; 6:22-23 11:33-36
A farizeusok intése 23:1-39 11:37-54
Bátorítás vallástételre 10:26-33 12:1-12
Tanítás a fösvénységről 6:25-33 12:13-31
Tanítás az éberségről 12:32-54
A meggyilkolt Galileaiak 13:1-9
Görnyedt asszony meggyógyítása szombaton 13:10-17
Isten országa hasonlatos a mustármaghoz 13:31-32 4:30-32 13:18-19
Isten országa hasonlatos a kovászhoz 13:33 13:20-21
Városokon és falvakon át Jeruzsálembe Máté Márk Lukács János
Út Jeruzsálembe 13:22
“Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” 13:23-30
Figyelmeztetés Heródes szándékáról 13:31-33
Jézus próféciát mond Jeruzsálemhez 23:37-39 13:34-35
Vízkóros ember meggyógyítása szombaton 14:1-6
A fő helyek kiválasztása 14:7-14
A nagy vacsora példázata 22:1-14 14:15-24
Hordozni a saját keresztünket 10:37-38 14:25-35
Példázat: Az elveszett juh és drakma, A tékozló fiú 15:1-32
Példázat: Hamis sáfár, Gazdag ember és a szegény Lázár 16:1-31
Botránkozások 18:6-15 17:1-4
Hithez való viszonyulásunk 17:20 17:5-10
A tíz leprás meggyógyítása 17:11-19
“Mikor jön el az Isten királysága?” 17:20-37
Példázat: Hamis bíró és az özvegyasszony 18:1-8
Példázat: A farizeus és a vámszedő imája 18:9-14
Jézus tanítása a válásról 19:1-12 10:1-12
“Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” 19:13-15 10:13-16 18:15-17
A gazdag ifjú elhívása 19:16-26 10:17-27 18:18-27
Ígéret a tanítványoknak 19:27-30 10:28-31 18:28-30
Példázat: A szőlősgazda és a munkások 20:1-16
Messiás halálának előrevetítése 20:17-19 10:32-34 18:31-34
János és Jakab kérése 20:20-28 10:35-45
Vak ember gyógyítása Jerikóban 20:29-34 10:46-52 18:35-43
Zákeus 19:1-10
A tíz talentum és a gírák példázata 25:14-30 19:11-28
Lázár feltámasztása 11:1-44
A Szanhedrin tanácskozása 11:45-53
Jézus Efraim városba megy 11:54-57
Jézust megkenik nárdusolajjal 26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:1-11
A Messiás bevonulása Jeruzsálembe 21:1-11 11:1-10 19:29-44 12:12-19
Jézus kiűzte a templomból az árusokat 21:12-16 11:15-18 19:45-48
A kopár fügefa 21:17-22 11:11-14; 11:19-23,
Könyörgés és megbocsátás 6:14-15 11:24-26
János keresztsége mennyből-e vagy emberektől származik? 21:23-27 11:27-33 20:1-8
Példázat: A szőlőmíves két fia 21:28-32
Példázat: A gonosz szőlőmunkások 21:33-46 12:1-12 20:9-18
Példázat: A mennyegzői vacsora 22:1-14 14:16-24
Szabad-e adót fizetnünk a császárnak? 22:15-22 12:13-17 20:20-26
A hét férjű asszony kié lesz a mennyben? 22:23-33 12:18-27 20:27-40
A nagy parancsolat 22:34-40 12:28-34
“Dávid Urának hívja őt, hogyan lehet a fia?” 22:41-46 12:35-37 20:41-44
Ambícióinkról és a farizeusok képmutatásáról 23:1-39 12:38-40 20:45-47
Özvegyasszony két fillérrel adakozik 12:41-44 21:1-4
Messiás második eljöveteléről 24:1-51 13:1-37 21:5-36
Példázat: A tíz szűz 25:1-13
Példázat: Talentumok és gírák 25:14-30 19:11-27
Az utolsó ítélet 25:31-46
Görög emberek látogatása. Szózat az égből. 12:20-36
A hitetlenek ítélete 12:37-50
Közeleg a páska 26:1-5 14:1-2 22:1-2
Iskariótes Júdás 26:14-16 14:10-11 22:3-6
Az utolsó vacsora 26:17-30 14:12-26 22:7-23 13:1-35
Az apostolok vetekedése 22:24-30
Jézus megtagadásának előrevetítése 26:31-35 14:27-31 22:31-39 13:36-38
Utolsó beszélgetés, útra kelés, a Vígasztaló 14:1-31
Az igazi szőlőtő és szőlővessző. Megmaradni Jézus szeretetében. 15:1-27
Az igazságnak Szelleme 16:1-33
Krisztus imádkozik a tanítványokért 17:1-26
Virrasztás a Gecsemáné kertben 26:36-46 14:32-42 22:40-46 18:01
Jézus Krisztus elárulása és elítélése Máté Márk Lukács János
Júdás elárulja Jézust 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-11
Jézust Annáshoz és Kajafáshoz viszik. Péter megtagadja őt. 26:57-58; 26:69-75, 14:53-54;14:66-72, 22:54-65 18:12-27
Krisztus a Szanhedrin előtt 26:59-68 14:55-65 22:66-71
Krisztus Pilátus helytartó előtt 27:1-2; 27:11-14, 15:1-5 23:1-6 18:33-40
Júdás felakasztja magát 27:3-10
Krisztust Heródes elé viszik 23:7-12
A vádak és a halálos ítélet Jézus ellen 27:15-26 15:6-15 23:13-25 18:29;19:16
Jézus Krisztus megfeszítése és eltemettetése Máté Márk Lukács János
Jézust csúfolják és megostorozzák 27:27-31 15:16-20 23:36-37 19:1-3
Jézust megfeszítik 27:32-38 15:21-28 23:26-34 19:17-24
Jézus anyja a keresztnél 19:25-27
Szidalmak és csúfolódások 27:39-44 15:29-32 23:35-39
A jobb lator megtérése 23:40-43
A Messiás halála 27:50 15:37 23:46 19:28-30
Sötétség, a templom kárpitja kettéhasad 27:45-53 15:33-38 23:44-45
“Bizony, ez Isten Fia volt!” 27:54-56 15:39-41 23:47-49
Jézus oldalát átdöfik, vér és víz 19:31-37
Jézus testét sírba helyezik 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:38-42
A sírhoz templomi őrséget rendelnek 27:62-66; 28:11-15
Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele Máté Márk Lukács János
Jézus Krisztus feltámadása 28:1-10 16:1-11 24:1-12 20:1-18
Két tanítvány az Emmausz nevű faluba tart 16:12-13 24:13-35
Jézus megjelenik a tanítványoknak 16:14-18 24:36-49 20:19-29
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél 21:1-23
Az apostolok kiküldése 28:16-20
János apostol záró feljegyzései 20:30-31; 21:24-25
Jézus Krisztus mennybemenetele 16:19-20 24:50-53


Az összeállítást hálásan köszönjük a Blue Letter Bible oldalnak.
https://www.blueletterbible.org/study/harmony/index.cfm