Ezen az oldalon a Károli biblia fejezet címei között kereshetsz. pl.: Gedeon

Ószövetség cselekménye

Biblia cselekménye
Igeszakasz Cselekmény
1Mózes 1:1-25 A világ teremtése
1Mózes 1:26-31 Az ember Isten képmása
1Mózes 2:1-3 A szombat
1Mózes 2:4-15 A paradicsom kertjében
1Mózes 2:16-17 A tiltott fa
1Mózes 2:18-25 Az asszony teremtetése; a házasság
1Mózes 3:1-13 A bűneset
1Mózes 3:14-19 Átok és ígéret
1Mózes 3:20-24 Kiüzetés a Paradicsomból
1Mózes 4:1-7 Kain és Ábel
1Mózes 4:8-16 Kain testvérgyilkossága
1Mózes 4:17-24 Kain nemzetsége
1Mózes 4:25-26 Séth és Énós
1Mózes 5:1-32 Ádám nemzetsége a Séth ágán; a Noéig való pátriárkák
1Mózes 6:1-8 Kain és Séth nemzetségének összeházasodása; a bűn eláradása
1Mózes 6:9-12 Noé
1Mózes 6:13-22 Isten megjelenti az özönvizet: Noé bárkát épít
1Mózes 7:1-10 Noé bémegy a bárkába
1Mózes 7:11-24 Az özönvíz
1Mózes 8:1-14 Az özönvíz vége
1Mózes 8:15-20 Noé hálaáldozata
1Mózes 8:21-22 Az Úr ígérete
1Mózes 9:1-7 Törvények a megújult világ számára
1Mózes 9:8-19 Szövetség és szivárvány
1Mózes 9:20-29 Noé átka és áldása
1Mózes 10:1-32 A nemzetek eredete
1Mózes 11:1-5 A Bábel tornya
1Mózes 11:6-9 A nyelvek összezavarodása
1Mózes 11:10-32 Sém nemzetsége Ábrámig
1Mózes 12:1-3 Ábrám elhivatása
1Mózes 12:4-6 Ábrám Kanaán földjére megy
1Mózes 12:7-9 Első igéret Ábrámnak
1Mózes 12:10-20 Ábrám Egyiptomban
1Mózes 13:1-13 Ábrám különválik Lóttól
1Mózes 13:14-18 Ismételt ígéret Ábrámnak
1Mózes 14:1-12 Lót rabságra jut
1Mózes 14:13-18 Ábrám kiszabadítja Lótot
1Mózes 14:19-24 Melkhisédek megáldja Ábrámot
1Mózes 15:1-4 Ábrámnak fiú igértetik
1Mózes 15:5-6 Ábrám hite
1Mózes 15:7-21 Isten szövetséget köt Ábrámmal
1Mózes 16:1-6 Szárai Ábrámhoz adja Hágárt
1Mózes 16:7-16 Az elfutott Hágár visszatér. Ismáel születik
1Mózes 17:1-8 Ábrám Ábrahámnak neveztetik
1Mózes 17:9-14 A körűlmetélkedési szövetség
1Mózes 17:15-18 Szárai Sárának neveztetik
1Mózes 17:19-22 Izsákot igéri Isten
1Mózes 17:23-27 Körűlmetélkedés
1Mózes 18:1-8 Az Úr látogatása Ábrahámnál
1Mózes 18:9-15 Izsák újra megigértetik
1Mózes 18:16-21 Az Úr megjelenti Sodoma vesztét
1Mózes 18:22-33 Ábrahám közbenjárása
1Mózes 19:1-11 Sodoma romlottsága
1Mózes 19:12-23 Lót menekül
1Mózes 19:24-29 Sodoma és Gomora elpusztul
1Mózes 19:30-38 Lót leányainak bűne
1Mózes 20:1-13 Abimélek elviteti Sárát
1Mózes 20:14-18 Sára visszaadatik ajándékokkal egyben
1Mózes 21:1-8 Izsák születése
1Mózes 21:9-21 Hágár és Ismáel elűzetése
1Mózes 21:22-34 Ábrahám szövetsége Abimélekkel
1Mózes 22:1-14 Ábrahám kész feláldozni fiát
1Mózes 22:15-19 Az igéretek megerősíttetnek
1Mózes 22:20-24 Nákhor utódai
1Mózes 23:1-20 Sára halála és temetése
1Mózes 24:1-67 Izsák elveszi Rebekát
1Mózes 25:1-6 Ábrahám második házassága
1Mózes 25:7-11 Ábrahám halála és temetése
1Mózes 25:12-18 Ismáel nemzetsége
1Mózes 25:19-28 Ézsaú és Jákób
1Mózes 25:29-34 Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát
1Mózes 26:1-5 Izsák Gérárba megy. Megáldatik
1Mózes 26:6-11 Rebeka és Abimélek
1Mózes 26:12-33 Izsák gazdagsága és küzdelmei
1Mózes 26:34-35 Ézsaú első házassága
1Mózes 27:1-40 Jákób csellel elveszi az elsőszülőtti áldást
1Mózes 27:41-46 Ézsaú Jákób megölését tervezi
1Mózes 28:1-5 Jákób Mésopotámiába (Paddan-Arámba) megy
1Mózes 28:6-10 Ézsaú második házassága
1Mózes 28:11-17 Jákób égbe érő lajtorját lát
1Mózes 28:18-22 Jákób fogadást tesz Béthelben
1Mózes 29:1-20 Jákób szolgál Lábánnál
1Mózes 29:21-35 Jákób házasélete
1Mózes 30:1-24 Jákób megáldatik gyermekekkel
1Mózes 30:25-43 Jákób meggazdagszik
1Mózes 31:1-21 Jákób hír nélkül elhagyja Lábánt
1Mózes 31:22-55 Jákób kibékül Lábánnal
1Mózes 32:1-2 Jákób angyalokkal találkozik
1Mózes 32:3-8 Jákób fél Ézsaútól
1Mózes 32:9-12 Jákób imája
1Mózes 32:13-20 Jákób ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaút
1Mózes 32:21-26 Jákób tusakodása
1Mózes 32:27-32 Jákób Izráelnek neveztetik
1Mózes 33:1-16 Kibékülés Ézsaúval
1Mózes 33:17-20 Jákób letelepszik Sekhem mellett
1Mózes 34:1-24 Dína és Sekhem
1Mózes 34:25-31 A sekhemi vérfürdő
1Mózes 35:1-8 Jákób Béthelben
1Mózes 35:9-15 Ismét Izráelnek neveztetik és megáldatik Jákób
1Mózes 35:16-21 Rákhel halála
1Mózes 35:22-26 Jákób fiai
1Mózes 35:27-29 Izsák halála
1Mózes 36:1-43 Ézsaú nemzetsége
1Mózes 37:1-11 József álmai
1Mózes 37:12-30 József eladatik Egyiptomba
1Mózes 37:31-36 Jákób gyásza
1Mózes 38:1-30 Júda bűne
1Mózes 39:1-6 József Pótifárnál
1Mózes 39:7-18 József becsületessége
1Mózes 39:19-23 József a börtönben
1Mózes 40:1-8 József két rab álmát megfejti
1Mózes 40:9-15 A pohárnok álma
1Mózes 40:16-19 A sütő álma
1Mózes 40:20-23 A magyarázat beteljesedik
1Mózes 41:1-13 Fáraó álmai
1Mózes 41:14-36 József magyarázata
1Mózes 41:37-46 József nagy méltóságra emeltetik
1Mózes 41:47-57 József gondoskodása
1Mózes 42:1-28 József bátyjainak egyiptomi útja
1Mózes 42:29-38 A hazaérkezés
1Mózes 43:1-14 József bátyjai Benjáminnal együtt mennek Egyiptomba
1Mózes 43:15-24 József szivesen fogadja testvéreit
1Mózes 43:25-34 József megvendégeli testvéreit
1Mózes 44:1-34 József aggodalomba ejti testvéreit
1Mózes 45:1-15 József megismerteti magát testvéreivel
1Mózes 45:16-28 József haza küldi testvéreit atyjáért
1Mózes 46:1-7 Jákób Egyiptomba megy
1Mózes 46:8-27 Izráel fiai
1Mózes 46:28-34 Hogyan fogadta József Jákóbot
1Mózes 47:1-6 A Gósen földét megnyerik a Faraótól
1Mózes 47:7-12 Jákób a Faraó előtt
1Mózes 47:13-26 Az egyiptomi szükség
1Mózes 47:27-31 Jákób halála közeleg
1Mózes 48:1-22 Jákób megáldja Efraimot és Manassét
1Mózes 49:1-28 Jákób áldása tizenkét fiára
1Mózes 49:29-33 Jákób végakarata és halála
1Mózes 50:1-14 Jákób temetése Hebronban
1Mózes 50:15-23 József nagylelkűsége
1Mózes 50:24-26 József halála
2Mózes 1:1-22 Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban
2Mózes 2:1-4 Mózes születése
2Mózes 2:5-14 Mózes csudálatos megmenekülése és neveltetése
2Mózes 2:15-25 Mózes futása és házassága
2Mózes 3:1-22 Mózes elhívatása
2Mózes 4:1-17 Mózes csudatévő erővel ruháztatik fel
2Mózes 4:18-31 Mózes visszatér Egyiptomba
2Mózes 5:1-5 A Faraó elutasítja Mózest
2Mózes 5:6-23 A népet még jobban elnyomják
2Mózes 6:1-13 Újonnan küldetik Mózes
2Mózes 6:14-30 Nemzetségi táblázat
2Mózes 7:1-13 Mózes és Áron csudát tesznek a Faraó előtt
2Mózes 7:14-25 Első csapás: a vizek vérré válnak
2Mózes 8:1-4 Fenyegetés a második csapással
2Mózes 8:5-15 Második csapás: a békák
2Mózes 8:16-19 Harmadik csapás: a tetvek (tipolyok)
2Mózes 8:20-32 Negyedik csapás: bogarak (bőgölyök)
2Mózes 9:1-7 Ötödik csapás: dögvész
2Mózes 9:8-12 Hatodik csapás: hólyagos fekély (fekete himlő)
2Mózes 9:13-35 Hetedik csapás: jégeső
2Mózes 10:1-20 Nyolczadik csapás: sáskák
2Mózes 10:21-29 Kilenczedik csapás: setétség
2Mózes 11:1-3 Készüljön a nép a szabadulásra
2Mózes 11:4-10 Fenyegetés a tizedik csapással
2Mózes 12:1-28 A húsvéti bárány elrendelése
2Mózes 12:29-33 Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála
2Mózes 12:34-42 Megkezdődik a kivonulás
2Mózes 12:43-51 A páskha rendtartása
2Mózes 13:1-2 Minden elsőszülött az Úré
2Mózes 13:3-10 A kovásztalan kenyér elrendelése
2Mózes 13:11-16 Hogyan kell az elsőszülötteket az Úrnak szentelni
2Mózes 13:17-20 A kivonulás folytatása
2Mózes 13:21-22 A felhő- és tűzoszlop
2Mózes 14:1-18 A kivonulás végbe megy
2Mózes 14:19-31 Az üldöző egyiptomiak a tengerbe vesznek
2Mózes 15:1-21 Mózes dicsérő éneke
2Mózes 15:22-27 A keserű víz megédesíttetik
2Mózes 16:1-36 Fürjek és manna
2Mózes 17:1-7 A kősziklából víz ered
2Mózes 17:8-16 Az amálekiták legyőzetnek
2Mózes 18:1-12 Jethró látogatása Mózesnél
2Mózes 18:13-27 Mózes bírákat választ a népnek
2Mózes 19:1-9 Izráel a Sinai hegyénél
2Mózes 19:10-15 Előkészület a törvény meghallgatására
2Mózes 19:16-25 Isten megjelenik a Sinai hegyén
2Mózes 20:1-21 A tíz parancsolat
2Mózes 20:22-26 Milyen legyen az oltár
2Mózes 21:1-11 Rabszolgákról való törvény
2Mózes 21:12-17 Emberölésről való törvény
2Mózes 21:18-36 Testi sértésekről szóló törvény
2Mózes 22:1-20 Kártételekről szóló törvények
2Mózes 22:21-31 Emberiességi törvények
2Mózes 23:1-19 Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények
2Mózes 23:20-33 Igéret és parancs a kananeusok kiűzésére
2Mózes 24:1-8 A szövetség megkötése a fentebbi törvények alapján
2Mózes 24:9-11 A papok és a hetven vének látják az Urat
2Mózes 24:12-18 Mózes ismét felmegy a hegyre
2Mózes 25:1-9 Ajándék-szedés a szent sátorra
2Mózes 25:10-16 A frigyláda
2Mózes 25:17-22 Kegyelem táblája
2Mózes 25:23-30 A szent kenyerek asztala
2Mózes 25:31-40 Az arany gyertyatartó
2Mózes 26:1-14 A szent hajlék kárpitjai és takarói
2Mózes 26:15-25 A szent hajlék álló deszkái
2Mózes 26:26-30 A keresztrudak
2Mózes 26:31-37 A két superlát (ajtó-függöny)
2Mózes 27:1-8 Égőáldozati oltár
2Mózes 27:9-19 Pitvar
2Mózes 27:20-21 Világító olaj
2Mózes 28:1-3 Áron és fiai papokká választatnak
2Mózes 28:4-5 A papi ruhák
2Mózes 28:6-14 Az efód (melledző)
2Mózes 28:15-30 A hósen (mellre való táblácska)
2Mózes 28:31-38 A selyem (bíbor) felöltő
2Mózes 28:39-43 A szoros alsóruha (hosszú fehérkoczkás köntös); süveg; öv és alsó ruhák (imegmások)
2Mózes 29:1-37 A papszentelés módja és az oltáré
2Mózes 29:38-46 Mindennapi áldozat
2Mózes 30:1-10 Illattételre való oltár
2Mózes 30:11-16 Templomadó
2Mózes 30:17-21 Rézmedencze
2Mózes 30:22-33 Szent kenet
2Mózes 30:34-38 Füstölő szer
2Mózes 31:1-11 Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívatása
2Mózes 31:12-17 A szombatot meg kell tartani
2Mózes 31:18-18 Törvénytáblák
2Mózes 32:1-18 Az aranyborjú
2Mózes 32:19-29 Mózes felhevül az Úrért
2Mózes 32:30-35 Mózes közbenjár a népért
2Mózes 33:1-17 Mózes könyörög a népért
2Mózes 33:18-23 Mózes az Úr dicsőségét óhajtja látni
2Mózes 34:1-4 Új törvénytáblák
2Mózes 34:5-9 Az Úr megjelenése
2Mózes 34:10-28 A szövetség megújítása
2Mózes 34:29-35 Mózes arczának fénye
2Mózes 35:1-3 Szombat
2Mózes 35:4-29 Adakozás a szent hajlékra
2Mózes 35:30-36 Bésaléel és Aholiáb megbízatása
2Mózes 36:1-6 A nép bőkezűsége
2Mózes 36:7-37 A szent hajlék építése
2Mózes 37:1-29 A szent hajlék felszerelése
2Mózes 38:1-20 A pitvar és felszerelése
2Mózes 38:21-31 A felhasznált arany, ezüst és réz összege
2Mózes 39:1-31 Papi öltözetek csináltatnak
2Mózes 39:32-43 Mózes megáldja a kész művet
2Mózes 40:1-33 Felállíttatik a sátor, és felszenteltetik
2Mózes 40:34-38 Az Úr dicsősége betölti a hajlékot
3Mózes 1:1-17 Égőáldozatok törvénye
3Mózes 2:1-16 Ételáldozatok törvénye
3Mózes 3:1-17 Hálaáldozatok törvénye
3Mózes 4:1-35 Bűnért való áldozatok törvénye
3Mózes 5:1-13 Folytatás, a bűnért való áldozatról
3Mózes 5:14-19 Vétekért való áldozat törvénye
3Mózes 6:1-7 A vétekért való áldozat törvényének folytatása
3Mózes 6:8-13 Az égőáldozatról
3Mózes 6:14-23 Az ételáldozatról
3Mózes 6:24-30 A bűnért való áldozatról
3Mózes 7:1-38 További áldozati törvény
3Mózes 8:1-36 A papok felszentelése
3Mózes 9:1-24 Áron első áldozatát mennyei tűz emészti meg
3Mózes 10:1-20 Nádáb és Abihu megég
3Mózes 11:1-47 Különbség a tiszta és tisztátlan állatok között
3Mózes 12:1-8 Gyermekágyas asszony törvénye
3Mózes 13:1-46 Az emberen fakadt poklosság megismerése
3Mózes 13:47-59 A ruhán lévő poklosság megismerése
3Mózes 14:1-32 Az emberi poklosság megtisztítása
3Mózes 14:33-57 A ház poklosságának megtisztítása
3Mózes 15:1-33 Testi tisztátlanságról
3Mózes 16:1-34 Évenkénti engesztelési ünnep
3Mózes 17:1-9 Csak a szent helyen szabad áldozni
3Mózes 17:10-16 Vért és döghúst enni tilos
3Mózes 18:1-30 Közeli rokonok házassága és más nagy bűnök tiltatnak
3Mózes 19:1-37 A tíz parancsolat magyarázata
3Mózes 20:1-27 Némely nagy bűnök büntetése
3Mózes 21:1-15 A papok szentek legyenek
3Mózes 21:16-24 A papok hibátlanok legyenek
3Mózes 22:1-16 Az áldozatokból ki ehetik
3Mózes 22:17-33 Az áldozati állatok fogyatkozás nélkül valók legyenek
3Mózes 23:1-14 A nagy ünnepekről
3Mózes 23:15-22 Pünköst
3Mózes 23:23-25 Újév
3Mózes 23:26-32 Engesztelési ünnep
3Mózes 23:33-44 Sátoros ünnep
3Mózes 24:1-9 A mécsesekről és szent kenyerekről való törvény
3Mózes 24:10-16 Az istenkáromló megköveztetik
3Mózes 24:17-23 Az emberölés és testi sértés bűntetése
3Mózes 25:1-7 A szombatévről
3Mózes 25:8-23 A kürtölés éve (jubileumi év)
3Mózes 25:24-34 A birtokvisszaváltásról
3Mózes 25:35-55 Az uzsora és szolgák sanyargatása tiltatik
3Mózes 26:1-13 Áldás a szófogadóknak
3Mózes 26:14-39 Átok a szófogadatlanoknak
3Mózes 26:40-46 Majdan a megtérőknek bocsánat
3Mózes 27:1-34 A fogadással igért dolgok közül mit kell megváltani a pap becsüje szerint, mit nem lehet
4Mózes 1:1-47 A fegyver alá való férfiak száma
4Mózes 1:48-54 A léviták külön vétele
4Mózes 2:1-34 A táborjárás rendje
4Mózes 3:1-4 Áron családja
4Mózes 3:5-13 A léviták tiszte
4Mózes 3:14-39 A lévita családok
4Mózes 3:40-51 Az elsőszülöttek kiváltása
4Mózes 4:1-33 Utasítások a léviták számára
4Mózes 4:34-49 A léviták megszámlálása
4Mózes 5:1-4 A tisztátlanok elkülönítése
4Mózes 5:5-10 Vétekért való áldozat eltulajdonítás miatt
4Mózes 5:11-31 Hűtlenségi gyanú tisztázása
4Mózes 6:1-21 Nazireusok törvénye
4Mózes 6:22-27 Ároni áldás
4Mózes 7:1-89 A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor
4Mózes 8:1-4 Az arany gyertyatartóról
4Mózes 8:5-22 A léviták felszentelése
4Mózes 8:23-26 A léviták szolgálati ideje
4Mózes 9:1-5 Izráel fiai megtartják a páskhát
4Mózes 9:6-14 A tisztátalanok és utasok páskhája
4Mózes 9:15-23 Felhő- és tűzoszlop
4Mózes 10:1-10 Az ezüstkürtök használata
4Mózes 10:11-36 Elindulás a Sinai pusztájából
4Mózes 11:1-3 Táborégés
4Mózes 11:4-15 A nép kivánsága
4Mózes 11:16-29 Hetven vén, a ki prófétál
4Mózes 11:30-35 Fürjek és Kibrot-thaavá azaz kívánság sírjai
4Mózes 12:1-15 Miriám poklossá lesz Mózes ellen való beszédéért
4Mózes 13:1-25 Kanaán földére kémek küldetnek
4Mózes 13:26-34 A kémek visszatérnek és elcsüggesztik a népet
4Mózes 14:1-45 A nép zúgolódásának bűntetése
4Mózes 15:1-16 Étel- és italáldozatokról
4Mózes 15:17-21 A tészta zsengéjéről
4Mózes 15:22-31 Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök
4Mózes 15:32-36 A szombatrontó büntetése
4Mózes 15:37-41 Emlékeztető jel a ruhán
4Mózes 16:1-19 Kóré (Kórah) csoportjának lázadása
4Mózes 16:20-35 Kóré csoportjának elpusztulása
4Mózes 16:36-50 A lázadók tömjénezői és Ároné
4Mózes 17:1-13 Áron vesszeje kivirágzik
4Mózes 18:1-7 A papok és léviták tiszte
4Mózes 18:8-19 A papok jövedelme
4Mózes 18:20-32 A léviták jövedelme
4Mózes 19:1-22 Tisztulási mód veres tehén hamva által
4Mózes 20:1-13 Miriám halála. Víz ered a kősziklából
4Mózes 20:14-21 Edom nem bocsátja át a népet
4Mózes 20:22-29 Áron halála
4Mózes 21:1-9 Harc Arad királyával. Az érckígyó
4Mózes 21:10-20 Izráel hadi szállásai
4Mózes 21:21-31 Szíhon legyőzetik
4Mózes 21:32-35 Og legyőzetik
4Mózes 22:1-20 Bálák küld Bálámért, hogy átkozza meg a népet
4Mózes 22:21-41 Bálám szamara megszólal
4Mózes 23:1-30 Bálámmal átok helyett kétszer áldást mondat Isten
4Mózes 24:1-9 Bálám ismét jót jövendöl Izráelről
4Mózes 24:10-25 Csillag származik Jákóbból ...
4Mózes 25:1-18 Az izráeliták lelki és testi paráznaságának bűntetése
4Mózes 26:1-65 A nép új megszámlálása, az ország felosztása végett
4Mózes 27:1-11 Leányok örökségi joga
4Mózes 27:12-23 Józsué Mózes utódává szenteltetik
4Mózes 28:1-8 A mindennapi áldozat törvénye
4Mózes 28:9-15 A szombati és újholdi áldozat
4Mózes 28:16-25 A páskha-áldozat
4Mózes 28:26-31 A pünkösti áldozat
4Mózes 29:1-6 Újévi áldozat
4Mózes 29:7-11 Engesztelő-ünnepi áldozat
4Mózes 29:12-40 Sátoros ünnepi áldozat
4Mózes 30:1-16 Fogadalmakról való törvény
4Mózes 31:1-24 Győzelem a Midiánitákon
4Mózes 31:25-54 A zsákmány elosztása
4Mózes 32:1-42 A Jordántól keletre eső országrész felosztása
4Mózes 33:1-49 A hadi szállások felsorolása
4Mózes 33:50-56 Utasítás a kananeusok kiűzésére
4Mózes 34:1-15 A Kanaán földének határai
4Mózes 34:16-29 Kik osszák fel az országot
4Mózes 35:1-8 A léviták városairól
4Mózes 35:9-34 Menedékvárosokról
4Mózes 36:1-13 Örökösödési joggal biró leányok nem mehetnek mástörzsbelihez
5Mózes 1:1-46 Isten jótettei és a nép hálátlansága
5Mózes 2:1-37 Pusztai vándorlás a Szihonon vett diadalig
5Mózes 3:1-11 A básáni Óg ellen való diadal
5Mózes 3:12-22 A Jordántól keletre eső országrész felosztása
5Mózes 3:23-29 Mózes nem mehet be az igéret földjére
5Mózes 4:1-40 Intés a törvényhez való engedelemre
5Mózes 4:41-49 A keleti rész menedékvárosai
5Mózes 5:1-33 Ismét tíz parancsolat
5Mózes 6:1-25 Az első parancsolat magyarázata, Isten szeretéséről
5Mózes 7:1-26 A bálványimádókkal barátkozni s őket kimélni nem kell
5Mózes 8:1-20 Intés Isten iránt való hálára
5Mózes 9:1-29 Intés az Úr előtt való alázatosságra
5Mózes 10:1-11 Az új törvénytáblák
5Mózes 10:12-15 Mit kiván az Úr Izráeltől?
5Mózes 10:16-22 A szív körülmetélése
5Mózes 11:1-7 Emlékeztetés a csodákra, a melyeket Isten az ő népével tett
5Mózes 11:8-32 Az engedelmesség áldása, az engedetlenség átka
5Mózes 12:1-3 A bálványimádás kiirtásáról
5Mózes 12:4-32 Az igaz isteni tisztelet helye és módja
5Mózes 13:1-5 A hamis próféta büntetése
5Mózes 13:6-18 A bálványimádásra csábító büntetése
5Mózes 14:1-2 Pogányos gyász tiltatik
5Mózes 14:3-21 Tiszta és nem tiszta ételek
5Mózes 14:22-29 A dézsmáról
5Mózes 15:1-11 Az elengedés évéről
5Mózes 15:12-18 Vett szolgák szabadon bocsátásáról
5Mózes 15:19-23 A barmok első fajzása az Úrnak szenteltessék
5Mózes 16:1-17 Az évi három főünnepről
5Mózes 16:18-22 Bírákról és tisztviselőkről
5Mózes 17:1-7 A bálványimádás bűntetése
5Mózes 17:8-13 Legfőbb törvényszék
5Mózes 17:14-20 Királytörvény
5Mózes 18:1-8 Papok jövedelme
5Mózes 18:9-14 Óvás a varázslástól és jövendöléstől
5Mózes 18:15-22 Igaz próféta igértetik
5Mózes 19:1-13 Menedékvárosok
5Mózes 19:14-14 A határok sérthetlensége
5Mózes 19:15-21 Hamis tanúk büntetése
5Mózes 20:1-4 Hadviselési törvény
5Mózes 20:5-9 Hadmentességi törvény
5Mózes 20:10-20 Ellenséges városok ostromlásáról
5Mózes 21:1-9 Ha a gyilkos ismeretlen mit kell tenni
5Mózes 21:10-14 Hadban szerzett rabnőkről
5Mózes 21:15-17 Elsőszülöttségi jog két feleségtől való fiak közt
5Mózes 21:18-21 Engedetlen fiakról
5Mózes 21:22-23 Akasztott emberről
5Mózes 22:1-12 Különböző törvények, kivált a felebaráti szeretetről és az állatok iránt való emberségről
5Mózes 22:13-30 Erkölcstelenségek elleni törvények
5Mózes 23:1-8 Kik vehetők fel a gyülekezetbe, kik nem
5Mózes 23:9-25 Különféle törvények
5Mózes 24:1-5 Elválás levele
5Mózes 24:6-22 Különféle törvények, kivált a szegények, árvák és jövevények javára
5Mózes 25:1-4 A botbüntetés szabálya
5Mózes 25:5-12 Magtalan testvér özvegyével való házasságról
5Mózes 25:13-16 Hamis mérték tilalma
5Mózes 25:17-19 Az amálekiták kiirtandók
5Mózes 26:1-15 A zsenge és dézsma megadásakor mit kell mondani
5Mózes 26:16-19 Emlékeztetés Isten iránt való engedelemre
5Mózes 27:1-10 A törvény emlékkövei
5Mózes 27:11-26 Az ebálhegyi átok
5Mózes 28:1-14 Áldások igérete
5Mózes 28:15-68 Átok fenyegetése
5Mózes 29:1-29 A szövetség megújítása
5Mózes 30:1-20 Mózes a megtérőknek kegyelmet és áldást, az engedetleneknek átkot és büntetést hirdet
5Mózes 31:1-23 Mózes búcsúzik, Józsuét rendeli utódául
5Mózes 31:24-30 A törvénykönyv átadatik a lévitáknak
5Mózes 32:1-52 Mózes éneke
5Mózes 33:1-29 Mózes utolsó áldása és jóslata a tizenkét törzsről
5Mózes 34:1-12 Mózes halála
Józsué 1:1-9 Isten megerősíti Józsuét hivatalában
Józsué 1:10-18 A nép engedelmességet igér Józsuénak
Józsué 2:1-24 Ráháb megment két izráelita kémet azért az igéretért, hogy őt és háznépét majd megkimélik
Józsué 3:1-17 Izráel száraz lábbal megy át a Jordánon
Józsué 4:1-24 A csodálatos átkelés emlékkövei
Józsué 5:1-1 A kananeusok félelme
Józsué 5:2-9 Körülmetélkedés Kanaán földén
Józsué 5:10-12 Páskha ünnep. A manna megszünik
Józsué 5:13-15 Józsuénak Isten angyala jelenik meg
Józsué 6:1-21 Jerikót beveszik és lerombolják
Józsué 6:22-27 Ráhábot és háznépét megkimélik
Józsué 7:1-26 Ákán az Úrnak szentelt zsákmány meglopásával bajt hoz a népre, ezért megkövezik
Józsué 8:1-29 Ai város bevétele
Józsué 8:30-35 A Garizim és Ebál hegyén kikiáltják az áldást és átkot
Józsué 9:1-27 A gibeoniták beszinlik a frigybe magukat és örök szolgaságra vettetnek
Józsué 10:1-27 Józsué csodálatos győzelme öt emoreus királyon
Józsué 10:28-43 Józsué további sikerei
Józsué 11:1-23 Sok kananeus törzs kiirtása
Józsué 12:1-24 A Jordán mindkét oldalán legyőzőtt harmincegy király
Józsué 13:1-14 Az ország elosztása
Józsué 13:15-33 A harmadfél törzs öröksége a Jordánon túl
Józsué 14:1-5 A tizedfél törzs öröksége
Józsué 14:6-15 Káleb öröksége
Józsué 15:1-63 Júda törzsének határai és városai
Józsué 16:1-10 Az efraimiták öröksége
Józsué 17:1-18 Manassé másik féltörzsének öröksége
Józsué 18:1-10 A szent sátor Silóban. A még hátra levő országrész felosztása
Józsué 18:11-28 Benjámin öröksége
Józsué 19:1-48 A többi hat törzs öröksége
Józsué 19:49-51 Józsué öröksége
Józsué 20:1-9 A menedékvárosok és szabadságaik
Józsué 21:1-42 A léviták városai
Józsué 21:43-45 Az igéret betelt
Józsué 22:1-34 A harmadfél törzs oltárt épít a Jordánnál, ezen a többiek felháborodnak, de lecsendesíttetnek
Józsué 23:1-16 Józsué összegyűjti az egész Izráelt intésének meghallgatására
Józsué 24:1-28 Józsué utolsó országgyűlése
Józsué 24:29-33 Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése
Bírák 1:1-20 Józsué halála után Júda törzse kezdi a harcot
Bírák 1:21-36 Nem minden kananeust űznek ki
Bírák 2:1-23 Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és bűntetése. Bírák
Bírák 3:1-31 Izráel bálványozása és leigázása. Szabadulás Othniel, Ehud és Sámgár által
Bírák 4:1-16 Jábin elnyomja Izráelt, de Bárák és Debora legyőzi őt
Bírák 4:17-24 Siserát megöli Jáhel
Bírák 5:1-31 Debora és Bárák diadaléneke
Bírák 6:1-40 Gedeon elhívatik a bíróságra
Bírák 7:1-25 Gedeon legyőzi a midiánitákat
Bírák 8:1-21 Gedeon üldözi az ellenséget
Bírák 8:22-27 Gedeon hamis isteni tiszteletnek vet alapot
Bírák 8:28-35 Gedeon gyermekei és halála
Bírák 9:1-6 Abimélek testvérgyilkossága és királysága
Bírák 9:7-21 Jóthám példázata
Bírák 9:22-57 Abimélek csúf véget ér
Bírák 10:1-5 Thóla és Jáir bíráskodása
Bírák 10:6-18 Izráel bálványozásáért a filiszteusok és ammoniták kezébe adatik
Bírák 11:1-28 Jefte bírósága
Bírák 11:29-40 Jefte győzelme és fogadása
Bírák 12:1-7 Az efraimiták leveretése
Bírák 12:8-15 Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben
Bírák 13:1-25 Sámsonnak angyal által megjelentett születése
Bírák 14:1-9 Sámson oroszlánt tép szét
Bírák 14:10-20 Sámson menyegzője és meséje
Bírák 15:1-20 Sámson a filiszteusoknak nagy kárt okoz
Bírák 16:1-31 Sámson bukása, nyomorúsága és végső bosszúja
Bírák 17:1-13 Mika bálványimádást rendez be
Bírák 18:1-31 A Dán törzse meghódítja Laist, és Mika bálványozását oda telepíti át
Bírák 19:1-30 A Benjáminita Gibea lakóinak szörnytette
Bírák 20:1-48 Benjámin törzse ellen a többiek hadat indítnak és csaknem kiírtják
Bírák 21:1-25 Hogy állították fel ismét Benjámin törzsét
Ruth 1:1-22 Hogy jutott Ruth Bethlehembe?
Ruth 2:1-23 Ruth kalászt szed Boáz földjén és kedvet talál előtte
Ruth 3:1-18 Ruth követi Naómi jó tanácsát
Ruth 4:1-22 Boáz elveszi Ruthot és házassága megáldatik. Dávid nemzetségi táblázata
1Sámuel 1:1-19 Anna imája és meghallgattatása
1Sámuel 1:20-28 Sámuel születése és a szent szolgálatra való szenteltetése
1Sámuel 2:1-11 Anna hálaéneke
1Sámuel 2:12-26 Éli fiainak gonoszsága
1Sámuel 2:27-36 Ítélet Éli háza ellen
1Sámuel 3:1-21 Sámuel először vesz kijelentést és az Úr hű prófétájának tapasztaltatik
1Sámuel 4:1-22 A filiszteusok megverik Izráelt és elveszik a frigyládát. Élinek és fiainak halála
1Sámuel 5:1-12 A frigyláda Dágon templomában. Csapás a Filiszteusokon
1Sámuel 6:1-21 A frigyládát áldozati ajándékokkal visszaküldik
1Sámuel 7:1-17 Izráel megtérvén legyőzi a Filiszteusokat; Ében-Ézer. Sámuel bíráskodása
1Sámuel 8:1-9 Izráel királyt kíván
1Sámuel 8:10-22 Sámuel elmondja a király hatalmát
1Sámuel 9:1-27 Saul Sámuelhez megy
1Sámuel 10:1-16 Sault királlyá keni Sámuel
1Sámuel 10:17-27 Saul sorsvetés által királlyá tétetik
1Sámuel 11:1-15 Saul első győzelme az ammonitákon, nagylelkűsége megvetői iránt, hálaáldozat Gilgálban
1Sámuel 12:1-25 Sámuel a nép előtt tisztét leteszi
1Sámuel 13:1-14 Jonathán megveri a Filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel
1Sámuel 13:15-23 Új csata
1Sámuel 14:1-23 Jonathán hőstette
1Sámuel 14:24-46 Saul idétlen heve
1Sámuel 14:47-52 Saul harcai és családja
1Sámuel 15:1-35 Saul megveri az Amálekitákat de Isten parancsa iránt való engedetlenségéért megvettetik
1Sámuel 16:1-13 Dávid elhívatása és első felkenetése
1Sámuel 16:14-23 Dávid lantja felvidítja a komor Sault
1Sámuel 17:1-58 Dávid és Góliáth
1Sámuel 18:1-19 Dávid Jonathán barátságába jut, a nép dicséri, Saul gyűlöli
1Sámuel 18:20-30 Dávid megnyeri Mikált feleségül
1Sámuel 19:1-18 Saul üldözi Dávidot, ki Sámuelhez fut
1Sámuel 19:19-24 Saul is a próféták között
1Sámuel 20:1-43 Dávid és Jonathán megerősítik baráti szövetségüket
1Sámuel 21:1-9 Dávid elkéri Akhimélek paptól a szent kenyereket és Góliáth kardját
1Sámuel 21:10-15 Dávid Ákhis királyhoz fut
1Sámuel 22:1-5 Dávid tovább bújdosik
1Sámuel 22:6-23 Saul az áruló Doéggel nyolcvanöt papot megölet
1Sámuel 23:1-28 Dávid megszabadítja Kehilla városát a Filiszteusoktól, elárulják, üldözik és csodálatosan megmenekül
1Sámuel 24:1-23 Dávid a barlangban nem bántja Sault, ki erre bevallja igazságtalanságát
1Sámuel 25:1-44 Sámuel halála. Nábál bolondsága, Abigail okossága
1Sámuel 26:1-25 Dávid elveszi Saul dárdáját és vizes kupáját, és ismét megszégyeníti őt azáltal, hogy életét megkíméli
1Sámuel 27:1-12 Dávid siklági tartózkodása Filiszteus földön
1Sámuel 28:1-25 Saul az endori asszonynál
1Sámuel 29:1-11 A Filiszteusok Dávidot visszaküldik
1Sámuel 30:1-31 Az amálekiták Siklágot kifosztották, Dávid a zsákmányt visszaveszi tőlük
1Sámuel 31:1-13 Saulnak s fiainak veszedelme
2Sámuel 1:1-16 Dávid megöleti Saul koronájának hozzá vivőjét
2Sámuel 1:17-27 Dávid gyászéneke Saul és Jonathán felett
2Sámuel 2:1-16 Dávid Júda királya, Isbóset Izráelé
2Sámuel 2:17-32 Abner megöli Asáelt
2Sámuel 3:1-5 Dávid fiai
2Sámuel 3:6-39 Abner Dávidhoz pártol, de Joáb megöli
2Sámuel 4:1-12 Isbósetet megölik szolgái, kiket viszont Dávid ölet meg
2Sámuel 5:1-5 A többi törzsek felkenik Dávidot
2Sámuel 5:6-10 Dávid beveszi Jeruzsálemet
2Sámuel 5:11-25 Dávid családja és győzelmei
2Sámuel 6:1-23 A frigyláda Jeruzsálembe vitele, Mikál csúfolódása
2Sámuel 7:1-16 Dávid templomot akar építeni és igéretet vesz magvának örökké való királyságáról
2Sámuel 7:17-29 Dávid imája
2Sámuel 8:1-18 Dávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése
2Sámuel 9:1-13 Dávidnak Méfibósettel való jótéteménye
2Sámuel 10:1-19 Az Ammoniták csúfot űznek Dávid követeiből és segítőikkel együtt megveretnek
2Sámuel 11:1-27 Dávid házasságtörése és gyilkossága
2Sámuel 12:1-12 Nátán feddő beszéde
2Sámuel 12:13-25 Dávid megvallja bűnét és bocsánatot nyer. Salamon szűletése
2Sámuel 12:26-31 Rabba bevétele
2Sámuel 13:1-33 Amnon bűne és halála
2Sámuel 13:34-39 Absolon futása
2Sámuel 14:1-33 Joáb a tékoai asszony által kegyelmet szerez Absolonnak
2Sámuel 15:1-12 Absalon lázadása
2Sámuel 15:13-37 Dávid futása
2Sámuel 16:1-4 Siba rágalmazza Mefibósetet
2Sámuel 16:5-14 Sémei szidja Dávidot
2Sámuel 16:15-23 Absolon követi Akhitófel gyalázatos tanácsát
2Sámuel 17:1-29 Akhitófel ravasz tanácsa meghiusul, ő maga szégyenletes véget ér
2Sámuel 18:1-18 Absolont legyőzik és Joáb megöli
2Sámuel 18:19-33 Kúsi követsége
2Sámuel 19:1-15 Júda vissza viszi Dávidot a királyságba
2Sámuel 19:16-43 Dávid királyi nagylelkűsége és hálája
2Sámuel 20:1-22 A lázadó Séba veszedelme. Amasának Joáb által lett halála
2Sámuel 20:23-26 Dávid szolgál
2Sámuel 21:1-14 Éhínség Saulnak a Gibeonitákon elkövetett gyilkosság miatt. Rispa
2Sámuel 21:15-22 Győzelmek a Filiszteusok felett
2Sámuel 22:1-51 Dávid dicséneke az ellenségeitől lett szabadulásért
2Sámuel 23:1-7 Dávid utolsó beszédei
2Sámuel 23:8-39 Dávid hősei és tetteik
2Sámuel 24:1-15 Dávid népszámlásának bűntetése döghalál
2Sámuel 24:16-25 Áldozat Arauna szérűjén
1Királyok 1:1-31 Dávid elgyengülése. Adónia akar a trón örököse lenni
1Királyok 1:32-53 Salamon királlyá kenetik
1Királyok 2:1-11 Dávid végakarata és halála
1Királyok 2:12-46 Salamon trónra lépte, keménysége uralkodásának kezdetén
1Királyok 3:1-4 Salamon házassága
1Királyok 3:5-15 Salamon könyörgése
1Királyok 3:16-28 Salamon ítélete
1Királyok 4:1-20 Salamon tisztviselői
1Királyok 4:21-28 Salamon hatalma
1Királyok 4:29-34 Salamon bölcsesége
1Királyok 5:1-18 Salamon szerződése Hírámmal a templomépítés előkészítésénél
1Királyok 6:1-38 A templom építése
1Királyok 7:1-12 A királyi paloták építése
1Királyok 7:13-51 A templom két oszlopa és felszerelése
1Királyok 8:1-66 A templom felszentelése és Salamon imája
1Királyok 9:1-9 Isten szava Salamonhoz
1Királyok 9:10-28 Erős városok, hajózás
1Királyok 10:1-13 A sébai királyné látogatása
1Királyok 10:14-29 Salamon gazdagsága és dicsősége
1Királyok 11:1-13 Salamon feleségei és bálványozása
1Királyok 11:14-43 Salamon ellenségei és halála
1Királyok 12:1-24 Tíz törzs elszakad Roboámtól és Jeroboámot teszi királlyá
1Királyok 12:25-33 Izráel országa, Jeroboám bálványozása
1Királyok 13:1-34 A bétheli bálványozás ellen jövendölő júdai próféta csodát tesz Jeroboámon, de aztán félrevezettetvén, oroszlán öli meg
1Királyok 14:1-20 Izráel országa. Ahija prófétál Jeroboám ellen. Jeroboám meghal
1Királyok 14:21-31 Júda országa. Roboám országlása, bűne, bűntetése
1Királyok 15:1-8 Abija
1Királyok 15:9-24 Asa
1Királyok 15:25-34 Izráel országa. Nádáb, Baása
1Királyok 16:1-7 Baása halála
1Királyok 16:8-22 Ela és Zimri királyok
1Királyok 16:23-34 Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése
1Királyok 17:1-24 Izráel országa. Illés szárazságot jövendöl, hollók etetik, a sareptai özvegyet csoda által táplálja, fiát pedig feltámasztja
1Királyok 18:1-20 Illés és Abdiás
1Királyok 18:21-46 Istenítélet a Kármelen
1Királyok 19:1-8 Illés Jézabel előtt fut
1Királyok 19:9-18 Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén
1Királyok 19:19-21 Elizeus Illés tanítványa lesz
1Királyok 20:1-43 Izráel ország. Akháb kétszeres csatája és győzelme Benhadád sziriai király ellen
1Királyok 21:1-16 Akháb és Jézabel zsarnoksága Nábót ellen
1Királyok 21:17-29 Fenyegetés Illés által
1Királyok 22:1-14 Akháb és Josafát királyok háborúja a siriabeliek ellen
1Királyok 22:15-28 Mikeás vereséget jövendöl
1Királyok 22:29-40 Akháb halála
1Királyok 22:41-51 Júda országa. Josafát
1Királyok 22:52-54 Izráel ország. Akházia
2Királyok 1:1-8 Izráel ország. Akházia betegsége
2Királyok 1:9-15 Illés kértére tűz száll le a mennyből
2Királyok 1:16-18 Akházia halála
2Királyok 2:1-18 Illés az égbe ragadtatik
2Királyok 2:19-25 Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet és megátkozza a bétheli gyermekeket
2Királyok 3:1-27 Izráel ország. Jórám országlása és Josafát a júdabeli királlyal együtt a moábiták ellen vívott háborúja
2Királyok 4:1-7 Elizeus megsokasítja az özvegy olaját
2Királyok 4:8-37 Elizeus fiút igér a Sunemitának és feltámasztja azt a halálból
2Királyok 4:38-44 Elizeus ártalmas ételt tesz egészségessé és kevésből sokakat jól tart
2Királyok 5:1-19 Elizeus meggyógyítja a siriabeli poklos Naámánt
2Királyok 5:20-27 Elizeus Géházit poklossággal bünteti kapzsiságáért
2Királyok 6:1-7 A fejsze úszik
2Királyok 6:8-23 A siriaiak vaksággal veretnek meg
2Királyok 6:24-33 Éhinség Samariában
2Királyok 7:1-20 Elizeus másnapra bőséget jövendöl Samariának, a mi a siriaiaknak az Úr által csodálatosan történt futása után be is következik
2Királyok 8:1-6 Hogyan segíti Elizeus a Sunemitát a hét évi éhség előtt és után
2Királyok 8:7-15 Hazáel király Siriában
2Királyok 8:16-24 Júda országa. Jórám
2Királyok 8:25-29 Akházia
2Királyok 9:1-37 Izráel ország. Jéhu királlyá kenetvén megöli Jórámot, Akháziát és Jézabelt
2Királyok 10:1-17 Jéhu kiirtja Akháb családját, barátkozik Jonadábbal
2Királyok 10:18-36 Jéhu kiirtja a Baál imádását, de nem az egyéb bálványozást
2Királyok 11:1-21 Júda ország. Athália zsarnoksága. Joás királlyá lesz, Athália megöletik
2Királyok 12:1-16 Joás országlása. A templom kijavítása
2Királyok 12:17-21 Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen. Joás megöletik
2Királyok 13:1-13 Izráel országa. Joákház
2Királyok 13:14-25 Elizeus jövendölése halálos ágyán. Holtteste halottat támaszt.
2Királyok 14:1-22 Júda országa. Amásia és Azária királyok
2Királyok 14:23-29 Izráel országa. A másik Jeroboám király
2Királyok 15:1-7 Júda ország. Azária vagy Uzziás
2Királyok 15:8-12 Izráel ország. Zakariás
2Királyok 15:13-16 Sallum
2Királyok 15:17-22 Menáhem
2Királyok 15:23-26 Pekája
2Királyok 15:27-31 Péka, Az assiriai fogság kezdete
2Királyok 15:32-38 Júda ország. Jótám király
2Királyok 16:1-20 Akház király
2Királyok 17:1-6 Izráel országa. Hóseás, utolsó király
2Királyok 17:7-23 Az assiriai fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásáért
2Királyok 17:24-41 A samaritánusok eredete
2Királyok 18:1-37 Júda országa. Ezékiás király
2Királyok 19:1-34 Ezékiás imádkozik. Ézsaiás szabadulást igér
2Királyok 19:35-37 Az assiriaiak csodálatos leveretése. Sénakherib elvész
2Királyok 20:1-11 Ezékiás betegsége és életének meghosszabbítása
2Királyok 20:12-21 Ezékiás hiúsága a babilóniai követek előtt és halála
2Királyok 21:1-18 Manassé király
2Királyok 21:19-26 Amon király
2Királyok 22:1-7 Jósiás király
2Királyok 22:8-13 A törvénykönyv megtaláltatik
2Királyok 22:14-20 Hulda próféta asszony
2Királyok 23:1-3 Jósiás megújítja a népnek Istennel való szövetségét
2Királyok 23:4-20 Jósiás eltörli a bálványimádást
2Királyok 23:21-30 Jósiás páskha ünneplése, halála
2Királyok 23:31-33 Joákház
2Királyok 23:34-37 Joákim
2Királyok 24:1-7 Joákim
2Királyok 24:8-17 Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete
2Királyok 24:18-20 Sédékiás
2Királyok 25:1-21 Jeruzsálem feldúlása, babilóniai fogság
2Királyok 25:22-26 Gedália helytartót megöli Izmáel
2Királyok 25:27-30 Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól
1Krónikák 1:1-34 Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig
1Krónikák 1:35-54 Ézsau fiai és az edomita királyok
1Krónikák 2:1-55 Jákób és Júda fiai
1Krónikák 3:1-24 Dávid fiainak és Júda királyainak névsora
1Krónikák 4:1-23 Júda utódai
1Krónikák 4:24-43 Simeon utódai
1Krónikák 5:1-10 Rúben utódai
1Krónikák 5:11-22 Gád utódai. Harc a Hágárénusokkal
1Krónikák 5:23-26 Manasse félnemzetsége
1Krónikák 6:1-15 Lévi utódai
1Krónikák 6:16-81 Lévi és Áron fiainak nevei és lakhelye
1Krónikák 7:1-40 Jákób többi hat fiának nemzetségi táblázata
1Krónikák 8:1-40 Benjámin családja és Saul
1Krónikák 9:1-16 Jeruzsálem lakói
1Krónikák 9:17-34 Templomi hivatalnokok
1Krónikák 9:35-44 Gibeon lakói és Saul családja
1Krónikák 10:1-14 Saul veszedelme a Filiszteusokkal való ütközetben
1Krónikák 11:1-9 Dávid egy szívvel királlyá kenetik, Siont beveszi és ott lakik
1Krónikák 11:10-47 Dávid hősei
1Krónikák 12:1-40 Dávid segítségére levő vitézek
1Krónikák 13:1-14 Dávid meghozza a frigyládát és Obed-Edom házában helyezi el
1Krónikák 14:1-7 Dávid palotája, feleségei és gyermekei
1Krónikák 14:8-17 Dávid győzelmei a Filiszteusokon
1Krónikák 15:1-29 A frigyládát helyére viszik
1Krónikák 16:1-43 Dávid zsoltára a frigyláda elhelyezésekor; az isteni szolgálat elrendezése
1Krónikák 17:1-14 Dávid templomot akar építeni és ígéretet vesz magvának örökkévaló királyságáról
1Krónikák 17:15-27 Dávid imája#1000701713
1Krónikák 18:1-17 Dávid szerencsés csatákon aranyat, ezüstöt és rezet zsákmányol és azt a templomépítésre szenteli. Hivatalnokai és papjai
1Krónikák 19:1-19 Dávid bosszút állt az Ammonitákon követeinek megcsúfolásáért
1Krónikák 20:1-3 Az Ammoniták Rabba városának bevétele
1Krónikák 20:4-8 Három diadal a Filiszteusokon
1Krónikák 21:1-14 Dávid népszámlálásának büntetése döghalál
1Krónikák 21:15-30 Dávid áldozata Ornán (Arauna) szérűjén
1Krónikák 22:1-19 Dávid intézkedik a templom leendő építéséről és oktatja Salamont
1Krónikák 23:1-32 A Léviták száma, rendei és hivatala
1Krónikák 24:1-19 A huszonnégy papi rend főemberei
1Krónikák 24:20-31 A Léviták főemberei
1Krónikák 25:1-31 Az éneklők huszonnégy rende
1Krónikák 26:1-19 Az ajtónállók elrendezése
1Krónikák 26:20-28 A kincstartók elrendezése
1Krónikák 26:29-32 A bírák elrendezése
1Krónikák 27:1-15 A hadsereg tizenkét rendének vezetői
1Krónikák 27:16-34 Törzsfők
1Krónikák 28:1-10 Dávid utódjául bemutatja a népnek Salamont
1Krónikák 28:11-21 Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és hozzá való készleteket
1Krónikák 29:1-8 Bő adakozás a templomépítésre
1Krónikák 29:9-19 Dávid hálaimája
1Krónikák 29:20-25 Salamon felkenetése
1Krónikák 29:26-30 Dávid halála
2Krónikák 1:1-6 Salamon Gibeonban áldozik
2Krónikák 1:7-17 Salamon imája, bölcsesége és gazdagsága
2Krónikák 2:1-18 Salamon szerződése Hirám tirusi királlyal a templomépítésre vonatkozólag
2Krónikák 3:1-17 A templomépítés leírása
2Krónikák 4:1-22 A templom egyes részeinek és eszközeinek leírása
2Krónikák 5:1-14 A templom felszentelése
2Krónikák 6:1-42 Salamon templomszentelési imája
2Krónikák 7:1-10 A templomszentelés vége
2Krónikák 7:11-22 Isten második megjelenése Salamon előtt
2Krónikák 8:1-11 Salamon városépítései
2Krónikák 8:12-16 Isteni tiszteleti rend
2Krónikák 8:17-18 Salamon hajói
2Krónikák 9:1-12 A sébai királyné Salamont látogatja és megajándékozza
2Krónikák 9:13-28 Salamon gazdagsága
2Krónikák 9:29-31 Salamon halála
2Krónikák 10:1-19 Roboám király lesz. Az ország ketté szakadása
2Krónikák 11:1-4 Isten nem engedi Roboámot Izráel ellen harcolni
2Krónikák 11:5-12 Roboám várai
2Krónikák 11:13-17 Roboám pártja a papok közt
2Krónikák 11:18-23 Roboám feleségei és gyermekei
2Krónikák 12:1-16 Roboám Sésáktól legyőzetik; további országlása és halála
2Krónikák 13:1-22 Abija legyőzi Jeroboámot
2Krónikák 14:1-8 Asa eltörli a bálványozást és megerősíti magát
2Krónikák 14:9-15 Asa győzelme a szerecseneken
2Krónikák 15:1-19 Asa folytatja az isteni tisztelet megtisztítását, és a nyert győzelemért hálaünnepet tart
2Krónikák 16:1-10 Asa Baása által megtámadtatik, vétkezik az Úr ellen és az ő prófétája ellen
2Krónikák 16:11-14 Asa halála
2Krónikák 17:1-19 Jósafát kegyes és áldott országlása
2Krónikák 18:1-13 Jósafát hadjárata Akhábbal a Siriaiak ellen
2Krónikák 18:14-27 Mikeás vereséget jósol
2Krónikák 18:28-34 Akháb veszedelme
2Krónikák 19:1-11 Jósafát Jéhu által az Akhábbal való szövetség miatt megrovatván, a népet Istenhez téríti és igaz bírákat rendel
2Krónikák 20:1-30 Jósafát diadala az Ammonitákon és Moábitákon
2Krónikák 20:31-37 Jósafát barátkozása Akháziával
2Krónikák 21:1-7 Jórám gonoszul uralkodik
2Krónikák 21:8-11 Az Edomiták elpártolása
2Krónikák 21:12-15 Illés levele
2Krónikák 21:16-20 Jórám halála
2Krónikák 22:1-9 Akházia gonosz országlása és veszedelme
2Krónikák 22:10-12 Athália gyilkossága
2Krónikák 23:1-11 Jójada Joást királlyá teszi
2Krónikák 23:12-15 Athália megöletik
2Krónikák 23:16-21 A baálimádás eltöröltetik
2Krónikák 24:1-16 Joás király dicséretes tettei
2Krónikák 24:17-22 Joás bálványozása
2Krónikák 24:23-27 Joás büntetése és halála
2Krónikák 25:1-28 Amásia országlása Júdában
2Krónikák 26:1-15 Uzziás vagy Azariás először jól és szerencsésen uralkodik
2Krónikák 26:16-23 Uzziás felfuvalkodik és önhatalmú füstöléséért poklossággal büntettetik
2Krónikák 27:1-9 Jótám jó és szerencsés országlása
2Krónikák 28:1-8 Akház istentelen országlása
2Krónikák 28:9-15 Odéd próféta
2Krónikák 28:16-27 Isten büntetései Akházon
2Krónikák 29:1-36 Ezékiás helyre állítja az Isten tiszteletét
2Krónikák 30:1-27 A húsvét meghirdetése és ünneplése
2Krónikák 31:1-21 A bálványozás eltörlése és gondoskodás
2Krónikák 32:1-23 Jeruzsálem Sénakhéribtől vívatik, de csoda által megszabadul
2Krónikák 32:24-33 Ezékiás betegsége, dicsszomja és halála
2Krónikák 33:1-10 Manasse bálványozása
2Krónikák 33:11-20 Manasse fogsága, megtérése, imája
2Krónikák 33:21-25 A bálványozó Amon király megöletik
2Krónikák 34:1-7 Jósiás eltörli a bálványozást
2Krónikák 34:8-13 Jósiás kijavíttatja a templomot
2Krónikák 34:14-21 A törvénykönyvet megtalálják, olvasnak belőle
2Krónikák 34:22-28 Húlda prófétaasszony
2Krónikák 34:29-33 A szövetség megújítása
2Krónikák 35:1-19 Jósiás jeles húsvétünneplése
2Krónikák 35:20-27 Jósiás a Nékó Faraó elleni csatában elesik
2Krónikák 36:1-3 Joákház
2Krónikák 36:4-8 Joákim
2Krónikák 36:9-10 Joákin
2Krónikák 36:11-21 Sédékiás. Babilóni fogság
2Krónikák 36:22-23 Czírus megengedi a hazatérést
Ezsdrás 1:1-11 Czírus megengedi a fogoly zsidóknak a hazatérést
Ezsdrás 2:1-70 A haza ment zsidók jegyzéke és a templom építésére való adakozás
Ezsdrás 3:1-7 Az égőáldozati oltár felállítása; a sátoros ünnep megülése
Ezsdrás 3:8-13 A templom alapkő-letétele
Ezsdrás 4:1-24 Akadályok a templomnak és Jeruzsálem kőfalainak építésében a zsidók ellen emelt vádak miatt
Ezsdrás 5:1-5 A templomépítés folytatása Aggeus és Zakariás próféták szavára
Ezsdrás 5:6-17 Jelentés Dárius királyhoz
Ezsdrás 6:1-22 Dárius kedvező válaszára a templomot befejezik és felszentelik, és a páskhát megünneplik
Ezsdrás 7:1-28 Ezsdrás engedélyt és támogatást nyer Artaxerxestől az istentisztelet berendezésére
Ezsdrás 8:1-20 Ezsdrás útitársai
Ezsdrás 8:21-30 Bőjt és szent ajándékok
Ezsdrás 8:31-36 Megérkezés Jeruzsálembe
Ezsdrás 9:1-15 Összeházasodások idegen nőkkel. Ezsdrás kesergése és bűnbánati imája
Ezsdrás 10:1-44 A pogányok közül vett feleségek elbocsáttatnak
Nehémiás 1:1-11 Nehémiás imája szerencsétlen hazájáért
Nehémiás 2:1-20 Nehémiás a királytól hatalmat és levelet vesz Jeruzsálem felépítésére
Nehémiás 3:1-32 A jeruzsálemi kőfal építésének leírása
Nehémiás 4:1-23 Az építés az ellenség csúfolódása és akadékoskodása mellett is halad
Nehémiás 5:1-13 Nehémiás a szegények sérelmeit orvosolja
Nehémiás 5:14-19 Nehémiás önzetlensége helytartói hivatalában
Nehémiás 6:1-19 Nehémiás ellenségeinek cselvetései elől kitér és befejezi a kőfalat
Nehémiás 7:1-4 Őrizők rendelése
Nehémiás 7:5-73 Népszámlálás
Nehémiás 8:1-12 Nagy hatás, mit a népre a törvény felolvasása tesz
Nehémiás 8:13-18 A sátoros ünnep megülése
Nehémiás 9:1-38 A nép nyilvános bűnvallása
Nehémiás 10:1-39 A nép esküvei kötelezi magát a törvény megtartására
Nehémiás 11:1-36 Jeruzsálem és az ország új lakóinak jegyzéke
Nehémiás 12:1-26 Papok és Léviták névsora
Nehémiás 12:27-43 A kőfalak felszentelése
Nehémiás 12:44-47 Az egyházi jövedelmek gondviselői
Nehémiás 13:1-31 Nehémiás nagy buzgósággal szűntet meg különböző visszaéléseket
Eszter 1:1-22 Ahasvérus (Xerxes) perzsa király megveti a királynét, Vástit.
Eszter 2:1-20 Eszter királynévá tétetik
Eszter 2:21-23 Márdokeus a király ellen szőtt összeesküvést felfedezi
Eszter 3:1-15 Hámán nagyravágyása
Eszter 4:1-8 A zsidók gyásza és bőjtölése
Eszter 4:9-17 Márdokeus segítségül hívja Esztert
Eszter 5:1-8 Eszter a királyhoz megy
Eszter 5:9-14 Hámán Márdokeus halálára törekszik
Eszter 6:1-14 Hámán kénytelen tisztelni Márdokeust nyilvánosan a király nevében
Eszter 7:1-10 Hámánt arra a fára akasztják, a melyet Márdokeus számára emelt
Eszter 8:1-8 Márdokeus felmagasztaltatik
Eszter 8:9-17 Új királyi parancs a zsidók javára
Eszter 9:1-19 A zsidók bosszút állanak ellenségeiken
Eszter 9:20-32 A zsidók ünnepet rendelnek szabadulásuk emlékére
Eszter 10:1-3 A nagy hatalomra jutott Márdokeus nemzete javát munkálja
Jób 1:1-5 A kegyes Jób jóléte
Jób 1:6-22 Jób önmegadása nehéz megpróbáltatásokban
Jób 2:1-13 Jóbot a Sátán Isten előtt tovább vádolja, betegséggel veri; a felesége keseríti és három barátja meglátogatja
Jób 3:1-26 Jób ajka átokszóra nyílik
Jób 4:1-21 Elifáz első beszéde: Isten nem büntet ártatlant
Jób 5:1-27 Folytatás: az istentelen elvész; a ki Isten előtt meghajlik, az megszabadul
Jób 6:1-30 Jób menti magát és panaszkodik barátainak keménysége miatt
Jób 7:1-21 Folytatás: Jób kéri Istent, hogy vagy vegye el életét, vagy kímélje meg őt
Jób 8:1-22 Bildád első beszéde: csak bűnbánat lehet Jób számára a boldogságra vivő út; az istentelenek elvesznek
Jób 9:1-35 Jób második védekezése: a Mindenhatóval senki nem perelhet
Jób 10:1-22 Folytatás: Jób panaszkodik, hogy Isten a maga teremtményét oly súlyosan meglátogatja
Jób 11:1-20 Czófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát
Jób 12:1-25 Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcseségét és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának rajzolásában
Jób 13:1-28 Folytatás: Jób barátait magukat is óva figyelmezteti Isten igazságosságára és felségére, melytől megilletődötten elkezdi Istenhez intézett beszédét
Jób 14:1-22 Befejezés: Jób panaszkodik az ember semmisége miatt és hiába keres vigasztaló reménységet
Jób 15:1-35 Elifáz második beszéde: feddi Jóbot vakmerő szavaiért és rajzolja az istentelenek nyomorúságát
Jób 16:1-23 Jób negyedik védekezése: barátaitól meg nem értetve Istennek panaszolja nyomorúságát
Jób 17:1-15 Folytatás: Jób maga körül nem lát mást, csak nyomorúságot és maga előtt csak a sírt
Jób 18:1-21 Bildád második beszéde: Jóbhoz intézett keserű megszólítása után az istentelenek elkerülhetetlen veszedelmét rajzolja
Jób 19:1-29 Jób ötödik védekezése: panaszkodik barátainak keménysége miatt, rajzolja nagy nyomorúságát, de végül arra a boldog bizonyosságra emelkedik, hogy az ő Megváltója él
Jób 20:1-29 Czófár második beszéde: felhozza azt a mondást, hogy: az istentelenek vigassága rövid
Jób 21:1-34 Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig
Jób 22:1-30 Elifáz utolsó beszéde: egyenest durva bűnökkel vádolja Jóbot, óvja vakmerő gondolkodástól és megtérésre inti
Jób 23:1-17 Jób hetedik védekezése: óhajtja, bár remény nélkül, hogy vajha Isten ítélő széke elé állhatna
Jób 24:1-25 Folytatás: Istennek az istentelenek iránt való elnézése titokszerű
Jób 25:1-6 Bildád utolsó beszéde: mi az ember Isten előtt!
Jób 26:1-14 Jób nyolcadik védekezése: megmutatja, mennyire elismeri ő is Istennek kikutathatatlan felségét
Jób 27:1-23 Jób befejező beszédei: erősíti ártatlanságát és megmutatja mily múlandó az istentelenek szerencséje
Jób 28:1-28 A természet elrejtett dolgait kikutathatja az ember, Isten bölcsesége kikutathatatlan; az ahhoz vezető út az istenfélelem
Jób 29:1-25 Jób rajzolja elébbi boldogságát
Jób 30:1-31 Jób leírja mostani nyomorúságát
Jób 31:1-40 Jób beszédeinek befejezése: erősíti, hogy feddhetetlenül járt Isten és emberek előtt
Jób 32:1-22 Elihu első beszéde: megmagyarázza, hogy bár fiatal, miért nyitja meg ajkát
Jób 33:1-33 Folytatás: Elihu feddi Jóbot a miért magát igaznak tartja. Isten fenyítése üdvére szolgál a léleknek
Jób 34:1-37 Elihu második beszéde: feddi Jóbnak vakmerő szavait. A Mindenható az ítéletet el nem fordítja
Jób 35:1-16 Elihu harmadik beszéde: az ember csak magának árt panaszkodásával. Isten igaz ítéletet tart
Jób 36:1-34 Elihu utolsó beszéde: még egyszer az Isten igazságosságára és nagyságára utal
Jób 37:1-23 Elihu beszédének befejezése: Isten felséges volta a zivatarban
Jób 38:1-38 Az Úrnak első beszéde a forgószélből. Leírja a teremtésben és világkormányzásban nyilatkozó csodákat és lesújtja Jób bölcselkedését
Jób 39:1-33 Folytatás: az állatok világában nyilatkozó csodák Isten bölcseségét tanusítják
Jób 39:34-38 Jób megalázza magát Isten előtt
Jób 40:1-19 Az Úrnak második beszéde a forgószélből: a „behemót” az Úr erejét mutatja
Jób 41:1-34 Folytatás: a „leviáthán” rajzolja Isten a hatalmát
Jób 42:1-6 Jób töredelme
Jób 42:7-9 Isten igazat ád Jóbnak barátaival szemben
Jób 42:10-17 Isten megáldja Jóbot jobban mint az előtt
Zsoltárok 1:1-6 ELSŐ KÖNYV: A kegyesek boldogsága. Az istentelenek boldogtalansága
Zsoltárok 2:1-12 Jövendölés a Krisztus országáról és ellenségei felett való diadaláról
Zsoltárok 3:1-9 Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben
Zsoltárok 4:1-9 Dávid esteli imája, tele bízó hittel az ellenségekkel szemben. Isten megszégyeníti a jó barátok kishitűségét
Zsoltárok 5:1-13 Dávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen ellenségei ellen
Zsoltárok 6:1-11 Bűnbánati ének testi és lelki szenvedések közt. Reménység az Úr segedelmében
Zsoltárok 7:1-18 Az igazságos Isten megmenti az igaz-szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen
Zsoltárok 8:1-10 Istennek a teremtésben nyilvánuló nagysága. Az emberfiának alacsonysága és méltósága
Zsoltárok 9:1-21 Hálaének az ellenségtől lett szabadulásért és további segítség kérése
Zsoltárok 10:1-18 Panasz, hogy az ellenség kevélységével szembe késik az Isten segedelme, és könyörgés az elnyomottak megmentéséért
Zsoltárok 11:1-7 Ellenségeitől való szorongattatásai közt Dávid az Úrban bízik
Zsoltárok 12:1-9 Panasz a kegyesek fogyása és az istentelenek elhatalmazása miatt. Bizalom az Isten segedelmében
Zsoltárok 13:1-6 A késedelmező segítség után való vágy az ellenség nyomása alatt. Isten jóságába bízó remenység
Zsoltárok 14:1-7 Fohász az embereknek általános romlottságából való megváltásért
Zsoltárok 15:1-5 Ki marad meg Istennél?
Zsoltárok 16:1-11 Az Úr Szentének szép öröksége és halálból való kiszabadulása
Zsoltárok 17:1-15 Az igaznak könyörgése a hatalmas és gazdag ellenségek álnokságától való szabadulásért
Zsoltárok 18:1-51 Csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segedelmében
Zsoltárok 19:1-15 Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és bűn ellen való oltalomért
Zsoltárok 20:1-10 A nép könyörgése királyáért háborús időben
Zsoltárok 21:1-14 Hálaének az Isten által a királynak adott jókért és győzelmekért
Zsoltárok 22:1-32 Az Igaznak szenvedései és dicsősége (Krisztus szenvedéseiről szóló zsoltár)
Zsoltárok 23:1-6 A jó pásztor
Zsoltárok 24:1-10 A dicsőség királyának bevonulása
Zsoltárok 25:1-22 Könyörgés Isten oltalmáért, kegyes vezetéséért és bűnbocsánatért
Zsoltárok 26:1-12 Könyörgés az ártatlannak szabadulásáért
Zsoltárok 27:1-14 A veszedelem napján is az Úrban van elrejtve Dávid
Zsoltárok 28:1-9 Könyörgés az istentelenektől való szabadulásért. A meghallgattatásért hálaadás
Zsoltárok 29:1-11 Isten dicsősége a zivatarban
Zsoltárok 30:1-13 Dávid hálaéneke életének megmentéséért
Zsoltárok 31:1-25 A reménység meg nem szégyenít
Zsoltárok 32:1-11 A bűnbocsánat-nyerés boldogsága
Zsoltárok 33:1-22 Isten mindenható jóságának dicsérete
Zsoltárok 34:1-23 Bíztatás az Isten segedelmének dicséretére és istenfélelemre
Zsoltárok 35:1-28 Könyörgés rosszakaratú ellenségektől való szabadulásért
Zsoltárok 36:1-13 Panasz az istentelenek miatt. Isten jósága a kegyesek iránt
Zsoltárok 37:1-40 Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket
Zsoltárok 38:1-23 Dávid panasza szenvedések és ellenségeskedés által való nehéz megpróbáltatásai közt. Könyörgés segedelemért
Zsoltárok 39:1-14 Türelmes hallgatásra való elhatározás az emberi gyarlóságra való tekintettel. Könyörgés isteni vigasztalásért
Zsoltárok 40:1-18 A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik
Zsoltárok 41:1-14 Betegségben való panaszkodás kárörvendő ellenségek és hűtlen barátok miatt
Zsoltárok 42:1-12 MÁSODIK KÖNYV: A szent hely után való óhajtozás idegen földön
Zsoltárok 43:1-5 Folytatás
Zsoltárok 44:1-27 Panasz, hogy Isten elvetette az ő népét
Zsoltárok 45:1-18 Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára
Zsoltárok 46:1-12 Erős vár a mi Istenünk
Zsoltárok 47:1-10 Isten király
Zsoltárok 48:1-15 Sion öröme a háború idején Isten által lett szabadulás felett
Zsoltárok 49:1-21 A hitetlenek szerencséje halálukkal véget ér
Zsoltárok 50:1-23 Az igazi hálaáldozat
Zsoltárok 51:1-21 Dávid bűnbánati imája
Zsoltárok 52:1-11 A kegyesnek vigasztalódása, mikor a rágalmazó bántja
Zsoltárok 53:1-7 Fohász az embereknek általános romlottságból való megváltásáért
Zsoltárok 54:1-9 Könyörgés szabadításért
Zsoltárok 55:1-24 Könyörgés a hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben
Zsoltárok 56:1-14 Könyörgés az üldözések közt vígasztalásért
Zsoltárok 57:1-12 Dávid segedelemért könyörög. Isten jóságának dicsérete
Zsoltárok 58:1-12 Isten bíró még e földön!
Zsoltárok 59:1-18 Isten segítségéért való ima a rosszakaratú leselkedések ellen
Zsoltárok 60:1-14 Ima háborús időben
Zsoltárok 61:1-9 Szorongatott király imája
Zsoltárok 62:1-13 Csendes reménység Istenben. Az emberek hiábavalósága
Zsoltárok 63:1-12 Óhajtás Isten után és a szent hajlék után
Zsoltárok 64:1-11 Dávid könyörgése a rágalmazók ellen isteni oltalomért
Zsoltárok 65:1-14 Lelki és testi jókért való hálaadása Isten népének
Zsoltárok 66:1-20 Isten iránti hála népének csodálatos vezetéséért
Zsoltárok 67:1-8 A minden népekre kiáradt isteni áldás dicsérete
Zsoltárok 68:1-36 Diadalének
Zsoltárok 69:1-37 Az Úr Szolgája a legnagyobb szenvedésekben
Zsoltárok 70:1-6 Dávid könyörgése ellenségei ellen való segedelemért
Zsoltárok 71:1-24 Könyörgés Isten kegyelméért a hajlott kor küszöbén
Zsoltárok 72:1-20 Dicséret a béke nagy Fejedelmére és az ő országára
Zsoltárok 73:1-28 HARMADIK KÖNYV: Megütközése és vigasztalódása a kegyes embernek a hitetlenek szerencséje felett
Zsoltárok 74:1-23 Az Isten házának pusztulásáról panaszkodván, segítséget kér
Zsoltárok 75:1-11 Hála Isten iránt, ki a kevélyeket megítéli
Zsoltárok 76:1-13 A mennyei Bíró dicsérete
Zsoltárok 77:1-21 Fohászkodás a nyomorúságban; Istennek a nép iránt tanúsított régebbi irgalmasságából merített vigasztalódás
Zsoltárok 78:1-72 Isten hűsége az ő engedetlen népének vezetésében
Zsoltárok 79:1-13 Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen
Zsoltárok 80:1-20 Könyörgés Izráelnek, Isten szőlejének megtartásáért
Zsoltárok 81:1-17 Az igaz ünneplés
Zsoltárok 82:1-8 Isten fenyegető szava igazságtalan felsőségek ellen
Zsoltárok 83:1-19 Könyörgése az Isten népének az ellenség ellen
Zsoltárok 84:1-13 A szent hajlék után való vágyakozás
Zsoltárok 85:1-14 A kegyelmet nyert nép könyörgése új áldásért
Zsoltárok 86:1-17 Nagy nyomorúságban való könyörgés
Zsoltárok 87:1-7 Sion megdicsőítése a pogányok megtérése által
Zsoltárok 88:1-19 Könyörgés a kemény kisértetben és halálos veszedelemben
Zsoltárok 89:1-53 A Dávid házának Isten igéretéből vett vigasztalása
Zsoltárok 90:1-17 NEGYEDIK KÖNYV: Isten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért
Zsoltárok 91:1-16 A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben
Zsoltárok 92:1-16 Isten dicsérete, ki az istenteleneket megbünteti, a kegyeseket megáldja
Zsoltárok 93:1-5 Isten országának dicsősége
Zsoltárok 94:1-23 Könyörgés az Isten népének elnyomói ellen
Zsoltárok 95:1-11 Isten dicséretére való hívogatás, engedetlenségtől való óvás
Zsoltárok 96:1-13 Isten országának hirdetése a pogányok között
Zsoltárok 97:1-12 Sion öröme, hogy Isten a legfőbb Úr minden népek felett
Zsoltárok 98:1-9 Örömének az Úrnak minden népek között hirdetett nagy szabadításáról
Zsoltárok 99:1-9 Az Úr országában szentség uralkodik
Zsoltárok 100:1-5 Hálaének az Isten népe számára
Zsoltárok 101:1-8 Dávid uralkodók tüköre
Zsoltárok 102:1-29 Bűnbánó ima Sion helyreállításáért
Zsoltárok 103:1-22 Istennek a bűnös és gyenge emberek iránt való irgalmasságának dicsérete
Zsoltárok 104:1-35 Istennek a teremtés munkáiból való dicsérete
Zsoltárok 105:1-45 Isten dicsérete Izráellel való jótéteményeiért
Zsoltárok 106:1-48 Hálaének Istennek Izráel minden bűneivel szemben gyakorolt kegyelmességéért
Zsoltárok 107:1-43 ÖTÖDIK KÖNYV: A megváltottak hálaéneke, a kik nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak
Zsoltárok 108:1-14 Isten jóságának és hűségének dicsérete. Könyörgés az ellenségen való győzelemért
Zsoltárok 109:1-31 Az üldözött könyörgése ellenségeinek megbüntetéséért, és hogy hozzá nyomorúságában irgalmas legyen az Úr
Zsoltárok 110:1-7 Krisztus örök királysága és papsága
Zsoltárok 111:1-10 Hálaének Istennek testi és lelki áldásaiért
Zsoltárok 112:1-10 Az istenfélők és könyörületes szívűek boldogsága
Zsoltárok 113:1-9 Az alázatosokat Isten felemeli
Zsoltárok 114:1-8 Isten csodatételei népének Egyiptomból való kihozása alkalmával
Zsoltárok 115:1-18 Egyedül Istené legyen a dicsőség!
Zsoltárok 116:1-19 Hála és fogadástétel nagy veszélyből lett szabadulásért
Zsoltárok 117:1-2 Isten dicséretére való felhívás
Zsoltárok 118:1-29 Az igazak diadalöröme
Zsoltárok 119:1-176 Isten igéjének dicsősége. (Arany ábécének is neveztetik, mivel a héberben versei nyolcanként egyforma betűvel kezdődnek ábécérendben)
Zsoltárok 120:1-7 A rágalmazók ellen
Zsoltárok 121:1-8 Isten az emberek hű őrzője
Zsoltárok 122:1-9 Jeruzsálem dicsősége
Zsoltárok 123:1-4 Segítség után való vágyakozás gyalázat és csúfság között
Zsoltárok 124:1-8 Isten velünk a szükségben
Zsoltárok 125:1-5 A reménység meg nem szégyenít
Zsoltárok 126:1-6 Sion foglyainak szabadulása
Zsoltárok 127:1-5 Emberé a munka, Istené az áldás
Zsoltárok 128:1-6 Az istenfélők házán áldás van
Zsoltárok 129:1-8 Izráel nyomorgatói meg fognak szégyenülni
Zsoltárok 130:1-8 Bűnbocsánatért való könyörgés
Zsoltárok 131:1-3 Hívő lelki alázatossága
Zsoltárok 132:1-18 Isten igéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért
Zsoltárok 133:1-3 A testvéri egyetértés áldása
Zsoltárok 134:1-3 Éjjeli dicséret a templomban
Zsoltárok 135:1-21 Isten mindenhatósága, a bálványok tehetetlensége
Zsoltárok 136:1-26 Isten örök jóságának és csodáinak dicsérete
Zsoltárok 137:1-9 A babiloni foglyok keserve
Zsoltárok 138:1-8 Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségéért
Zsoltárok 139:1-24 Isten mindentudóságáról és mindenütt jelenvalóságáról
Zsoltárok 140:1-14 Könyörgés a csalárd ellenség tőrétől való szabadulásért
Zsoltárok 141:1-10 Könyörgés, hogy Isten őrizzen meg minden gonosztól
Zsoltárok 142:1-8 Isten segedelméért való fohászkodás nagy szorongatásban
Zsoltárok 143:1-12 Könyörgés Isten szabadításáért és vezetéséért
Zsoltárok 144:1-15 Isten oltalmát és áldását kéri népe számára
Zsoltárok 145:1-21 Isten kegyelme és igazsága az ő országában
Zsoltárok 146:1-10 Isten örök hűsége
Zsoltárok 147:1-20 Isten testi és lelki áldásainak dicsérete
Zsoltárok 148:1-14 Egész világ Istent dicsérje!
Zsoltárok 149:1-9 Sion dicsérd az Urat!
Zsoltárok 150:1-6 Minden lélek dicsérje az Urat!
Péld 1:1-9 A bölcseség barátságos hívása
Péld 1:10-19 Csábítás ellen való óvás
Péld 1:20-33 Az engedetlenek büntetése
Péld 2:1-22 Intés a bölcseségnek igaz keresésére és a csábítóktól az által való óvakodásra
Péld 3:1-35 Az istenfélelem és bölcseség áldása
Péld 4:1-27 Atyai emlékeztetés a bölcseség tanításának követésére
Péld 5:1-23 Erkölcstelen élettől való óvás
Péld 6:1-5 Kezességtől való óvás
Péld 6:6-11 Restségtől való óvás
Péld 6:12-19 Álnokságtól való óvás
Péld 6:20-35 Házasságtöréstől való óvás
Péld 7:1-27 A paráznaságra való csábításnak és szomorú következményének leírása
Péld 8:1-36 Hívogatása és igérete a bölcseségnek, mely öröktől fogva Istennél van
Péld 9:1-18 A bölcseség barátságos hívása
Péld 10:1-32 Az igazság áldása, a bűn átka
Péld 11:1-31 A kegyes ember szerencséje, a gonosznak szerencsétlensége
Péld 11:32-32 A bölcsnek és bolondnak magaviselete
Péld 12:1-27 A bölcsnek és bolondnak magaviselete
Péld 13:1-25 A bölcs és bolond magaviselet folytatólagos leírása
Péld 14:1-35 Az emberi életbe vágó igaz bölcseség dicsérete
Péld 15:1-33 Bölcseség üdvre vezet, bolondság csak kárhozatot hoz
Péld 16:1-33 Az Isten látja az emberek dolgait
Péld 17:1-28 Bölcseség és bolondság, különösen a beszédben
Péld 18:1-24 Barátság és békeszeretés
Péld 19:1-29 Kegyes szegénység. A bolondság, restség és csúfolódás káros volta
Péld 20:1-30 Dobzódástól és hevességtől való óvás
Péld 21:1-31 Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és útait
Péld 22:1-29 A jó hírről, mint szerzik és mint vész az el
Péld 23:1-35 Az életbölcseség és kegyesség tanításai
Péld 24:1-34 Intések különösen türelemre és békességre
Péld 25:1-28 Igaz tisztesség a bölcseség jutalma
Péld 26:1-28 Bolond, rest és hamis emberek nem méltók tisztességre
Péld 27:1-27 Óvás dicsekvéstől és elbizakodottságtól
Péld 28:1-28 A kegyesség és becsületesség áldása, az istentelenség átka
Péld 29:1-27 Bölcseség áldást hoz, bolondság és bűn romlást szerez
Péld 30:1-6 Agur vallomása
Péld 30:7-9 Agur kérése
Péld 30:10-33 Agur bölcs mondásai
Péld 31:1-9 Anyai oktatás király számára
Péld 31:10-31 Derék asszony dicsérete
Prédikátor 1:1-17 A földi dolgok hiábavalósága
Prédikátor 2:1-27 Földi gyönyörűség, még munkánk vidám élvezése is, hiábavaló
Prédikátor 3:1-15 Minden emberi cselekvésnek megvan az ideje, a mit Isten tesz, az megáll
Prédikátor 3:16-22 Féld az Istent és elégedjél meg a magad részével
Prédikátor 4:1-16 A szegényeknek nincs vigasztalójuk, a szorgalmasoknak nyugalmuk, még a királynak sincs biztonsága
Prédikátor 5:1-7 Óv meggondolatlan beszédektől
Prédikátor 5:8-17 A gazdagság hiábavalósága
Prédikátor 5:18-20 Megelégedettség
Prédikátor 6:1-12 Gazdagság és tisztesség is hiábavaló
Prédikátor 7:1-29 A bölcseség, megelégedettség és egyszerűség ajánlása
Prédikátor 8:1-15 Engedelmesség a király iránt. Azoknak, a kik az Istent félik, mégis csak jól van dolga
Prédikátor 9:1-8 Meg ne tévesszen a kegyeseknek és gonoszoknak külső egyformasága
Prédikátor 9:9-14 Élvezd vidáman Isten adományait és tedd, a mi rád bízatott
Prédikátor 9:15-20 A bölcseség diadalt ül
Prédikátor 9:21-23 Bölcseség és bolondság a fő- és közrendeknél
Prédikátor 10:1-17 Bölcseség és bolondság fő- és közrendeknél
Prédikátor 11:1-8 Korán vesd el a magot!
Prédikátor 12:1-9 Gondolj Istenre ifjúságodban, akkor lesz vígaszod vénségedben!
Prédikátor 12:10-16 Istenfélelem a fősummája minden tudománynak
Énekek 1:1-17 A Vőlegény és Menyasszony benső szerelme
Énekek 2:1-17 A Menyasszony vágyódása a Vőlegényhez
Énekek 3:1-5 A Menyasszony hűsége
Énekek 3:6-11 A Vőlegény dicsősége
Énekek 4:1-16 A Menyasszony jelességei
Énekek 5:1-1 A Menyasszony jelességei
Énekek 5:2-19 A Menyasszony hallja a Vőlegény szavát, panaszolja tőle való elválasztatását és dicséri szépségét
Énekek 6:1-10 Az újra egyesülés öröme
Énekek 7:1-13 A Vőlegény és Menyasszony párbeszéde
Énekek 8:1-14 Az örökre egyesültek hűsége
Ézsaiás 1:1-9 Izráel elpártolása és büntetése
Ézsaiás 1:10-17 Felhívás, hogy térjenek meg a csak külsőleges istentisztelet helyett
Ézsaiás 1:18-31 Igéret és fenyegetés
Ézsaiás 2:1-21 Sionból árad üdv és béke minden népre, előbb azonban eléri a bűntetés a bálványozó Izráelt
Ézsaiás 3:1-28 Ítélet a nép bűnei felett, különösen a nők hiúsága felett
Ézsaiás 4:1-5 A messiási üdvről
Ézsaiás 5:1-7 Példázat az Úr terméketlen szőlejéről
Ézsaiás 5:8-30 Isteni ítéletekkel való fenyegetés, kivált ellenséges betöréssel
Ézsaiás 6:1-13 Ésaiás látja az Úr dicsőségét és elhivatik prófétává
Ézsaiás 7:1-9 Jeruzsálem szorultsága a sziriaiak és izráeliták miatt
Ézsaiás 7:10-16 Vigasztaló igéret Immánuelről
Ézsaiás 7:17-25 Bűntetés az assiriusok által
Ézsaiás 8:1-10 A hívők vigasztalása gonosz időkben
Ézsaiás 8:11-22 Intés az élő Istenbe való hitre
Ézsaiás 9:1-7 A Messiás születése, neve, országa
Ézsaiás 9:8-21 Ítélet Izráel felett
Ézsaiás 10:1-4 Az igazságtalan bírák büntetése
Ézsaiás 10:5-19 Az assirius kevélysége és megaláztatása
Ézsaiás 10:20-34 Izráel maradékjának megtérése
Ézsaiás 11:1-9 A Messiás és az ő békeországa
Ézsaiás 11:10-16 A nép szétszórtjainak megváltása
Ézsaiás 12:1-6 A megváltottak hálaéneke
Ézsaiás 13:1-22 Jövendölés Babilonnak a Médek által leendő elpusztításáról
Ézsaiás 14:1-23 Izráel megszabadítása. Diadalének a babiloni király romlásáról
Ézsaiás 14:24-32 Az Assiriusok és Filiszteusok pusztulása
Ézsaiás 15:1-9 Moábiták elleni jövendölés
Ézsaiás 16:1-14 A Moábiták elleni jövendölés folytatása
Ézsaiás 17:1-11 Damaszkusz elleni jövendölés
Ézsaiás 17:12-14 Izráel elleni jövendölés
Ézsaiás 18:1-7 Szerecsenország tisztességet tesz Istennek
Ézsaiás 19:1-15 Egyiptom elleni jövendölés
Ézsaiás 19:16-25 Egyiptom egyesülése Assiriával és Izráellel az igaz Isten imádására
Ézsaiás 20:1-6 Jövendölés az Assiriusoknak Egyiptom és Szerecsenország felett való győzelmeiről
Ézsaiás 21:1-10 Babilon ellen jövendölés
Ézsaiás 21:11-12 Dúma (Edom) elleni jövendölés
Ézsaiás 21:13-17 Arábia ellen jövendölés
Ézsaiás 22:1-14 Jeruzsálemet megostromolják
Ézsaiás 22:15-19 Sébna elvettetik
Ézsaiás 22:20-25 Eliákim felmagasztaltatik
Ézsaiás 23:1-18 Tirus elpusztul, de ismét felemeltetik Isten dicsőségére
Ézsaiás 24:1-20 Istenítélet a föld felett
Ézsaiás 24:21-23 Isten dicsőségének jövendő kinyilatkoztatása a Sionon
Ézsaiás 25:1-5 Az Úr dicsérete
Ézsaiás 25:6-12 A népek örömlakomája a Sionon
Ézsaiás 26:1-21 Isten népének hálaéneke és reménye
Ézsaiás 27:1-13 A világhatalmak megalázása, Izráel összegyűjtése
Ézsaiás 28:1-15 Ítélet Efraim és Júda felett
Ézsaiás 28:16-22 A drágalátos szegeletkő
Ézsaiás 28:23-29 Az Úrnak csodálatos tanácsa
Ézsaiás 29:1-8 Jeruzsálem szorongattatik és megmenekül
Ézsaiás 29:9-16 A nép megvakíttatik
Ézsaiás 29:17-24 Csodálatos átalakulás
Ézsaiás 30:1-17 Jaj azoknak, kik Egyiptomhoz menekülnek!
Ézsaiás 30:18-26 Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak!
Ézsaiás 30:27-33 Ítélet Assiria felett
Ézsaiás 31:1-9 Egyiptom segedelme semmit érő. Az Úr győzi le az Assiriusokat
Ézsaiás 32:1-20 Isten népének boldog állapota az igazságos Király alatt, előzetes büntetések után
Ézsaiás 33:1-24 Az Isten panaszkodó népének megigértetik az ellenségek pusztulása, a bűnösök rettegésére, a hívők örömére
Ézsaiás 34:1-17 Isten büntetése népének minden ellenségén, különösen az Edomitákon
Ézsaiás 35:1-10 Isten népének dicső állapota a kiállott szenvedések után
Ézsaiás 36:1-22 Az Assiriusok megszállják Jeruzsálemet
Ézsaiás 37:1-38 Az Assiriusok hada Ezékiás imájára egy éjszaka levágatik
Ézsaiás 38:1-22 Ezékiás halálos betegsége, meggyógyulása és hálaéneke
Ézsaiás 39:1-8 Ezékiás hiúságáért büntetéssel fenyegettetik
Ézsaiás 40:1-11 Az Úr eljön népe megváltására
Ézsaiás 40:12-31 Az Úr a hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső
Ézsaiás 41:1-29 Isten elhívja Szolgáját, a nyomorultaknak vigaszul, a pogányoknak megszégyenítésül
Ézsaiás 42:1-25 Isten Szolgája (a Messiás) szelidségében a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője
Ézsaiás 43:1-28 Isten megváltja népét, a mint megigérte, és megbocsátja annak vétkét tisztán kegyelemből
Ézsaiás 44:1-5 A kegyelem lelkének kitöltése
Ézsaiás 44:6-20 A bálványozás hiábavalósága
Ézsaiás 44:21-28 Izráel megkegyelmezése és megváltása
Ézsaiás 45:1-25 Círus a Mindenható eszköze a bálványozók megalázására és Izráel megszabadítására
Ézsaiás 46:1-13 A babilóni bálványok romlása. Izráel üdve az ő gondviselő Istenében
Ézsaiás 47:1-15 A dölyfös és babonás Babilon romlása
Ézsaiás 48:1-22 Isten felhívása az ő keménnyakú népéhez, hogy az ő kegyelmes megváltását higyje és neki engedelmeskedjék
Ézsaiás 49:1-13 Isten Szolgája a pogányoknak világossága, Izráelnek üdve
Ézsaiás 49:14-26 Sion az ő könyörülő Istenével vígasztalódjék
Ézsaiás 50:1-11 Izráel a saját bűnei miatt vettetett el, az Úr Szolgája hozza az üdvösséget
Ézsaiás 51:1-23 Az igazak haza térnek nagy nyomorúságból és öröm van Sionban
Ézsaiás 52:1-15 Sion üdve, békehírnöktől hirdetve
Ézsaiás 53:1-12 Az Úr Szolgájának helyettünk való szenvedése, és dicsősége
Ézsaiás 54:1-17 Isten az egész világon való elterjedést igér az ő népének és biztosítja azt az ő örökkévaló irgalmasságáról
Ézsaiás 55:1-7 Általános meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe
Ézsaiás 55:8-13 Isten beszéde hatás nélkül nem maradhat
Ézsaiás 56:1-8 Intés kegyességre. A pogányok megtérése
Ézsaiás 56:9-12 A rossz lelkipásztorok büntetése
Ézsaiás 57:1-21 Békéjök van az igazaknak még a halálban is, a hitetleneknek nincs békességök
Ézsaiás 58:1-5 Az álszenteskedés büntetése
Ézsaiás 58:6-14 Az igaz isteni tisztelet áldása
Ézsaiás 59:1-15 A hitetlen nép romlottsága
Ézsaiás 59:16-21 Megváltó igértetik
Ézsaiás 60:1-18 Sion dicsősége. A pogányok megtérése
Ézsaiás 60:19-22 Az Úr az ő népének örökkévaló világossága
Ézsaiás 61:1-11 Evangélium a Messiás kegyelemmel teljes eljöveteléről
Ézsaiás 62:1-12 Sion jövendő dicsősége
Ézsaiás 63:1-6 Az Úr eltapodja az ellenségeket
Ézsaiás 63:7-14 Emlékezés régi időkről
Ézsaiás 63:15-19 Könyörgés megváltásért
Ézsaiás 64:1-11 Folytatása a megváltásért való könyörgésnek
Ézsaiás 65:1-10 Az Úr felelete: a pogányoknak és Izráel maradékának felvétetése
Ézsaiás 65:11-16 Az elpártolt nép büntetése
Ézsaiás 65:17-25 Új ég és új föld
Ézsaiás 66:1-4 Képmutatók büntetése
Ézsaiás 66:5-24 Az új Jeruzsálem üdve, a legtávolabbi pogányok közt való elterjedése; az utolsó ítélet
Jeremiás 1:1-19 Jeremiás prófétai elhívatása
Jeremiás 2:1-37 Izráel hálátlansága és megfenyítése
Jeremiás 3:1-10 Felhívás megtérésre
Jeremiás 3:11-25 Isteni kegyelem igérete
Jeremiás 4:1-4 Ismét intés a megtérésre
Jeremiás 4:5-18 Jövendölés Júdea elpusztulásáról
Jeremiás 4:19-31 A próféta kesergése
Jeremiás 5:1-31 Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések
Jeremiás 6:1-30 A magát biztonságban érző népre és félrevezetőire kegyetlen ellenség jön
Jeremiás 7:1-34 A kűlső isteni tisztelet megtérés nélkül iszonyat az Isten előtt és a büntetést fel nem tartóztatja
Jeremiás 8:1-22 A legnagyobb gyalázat; pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért
Jeremiás 9:1-26 Kesergés a nép romlása felett, mely körülmetéletlen szívével a szabadulás egyetlen útját megveti
Jeremiás 10:1-25 A bálványokat és bálványimádókat az élő Isten elveszti, de a maga népét mértékkel fenyíti
Jeremiás 11:1-8 Isten frigye
Jeremiás 11:9-17 A nép hűtlensége
Jeremiás 11:18-23 Jeremiás életveszélye
Jeremiás 12:1-13 Az ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt
Jeremiás 12:14-17 Szomszédos népek felől való jövendölés
Jeremiás 13:1-14 A zsidók büntetését két jelképpel példázza
Jeremiás 13:15-27 A nép elhurcoltatása
Jeremiás 14:1-18 Szárazság és éhség hirdetése
Jeremiás 14:19-22 Jeremiás imája a nép nevében
Jeremiás 15:1-14 A nép elpusztulása kikerülhetetlen; de a maradék kegyelmet fog találni
Jeremiás 15:15-21 Vigasztaló szó külön Jeremiásnak
Jeremiás 16:1-13 Júda elpusztulása és számüzetése bálványozása miatt
Jeremiás 16:14-21 Izráel visszahozatala Babilonból
Jeremiás 17:1-18 A bálványozás, emberben való bizakodás és csalárdság büntetése
Jeremiás 17:19-27 Felhívás a szombat megszentelésére
Jeremiás 18:1-17 Megtérés megtart, megkeményedés elveszt
Jeremiás 18:18-23 Jeremiás panasza és imádsága
Jeremiás 19:1-15 Jeruzsálem pusztulását cserépkorsó eltörése által példázza
Jeremiás 20:1-6 Passúr által bántalmaztatva, hirdeti Jeremiás a babiloni fogságot
Jeremiás 20:7-18 Jeremiás kesereg, hogy próféta lett
Jeremiás 21:1-14 Sedékiás (Cidkijjá) kérdésére Jeremiás a babiloni fogságot hirdeti és megmondja, mi az egyedüli út a menekülésre
Jeremiás 22:1-30 Jövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen
Jeremiás 23:1-8 A rossz pásztorok ellen. A Dávid magvából való jó Pásztor és Király ígértetik
Jeremiás 23:9-40 A próféták ellen
Jeremiás 24:1-10 Júda népének jobb és rosszabb része a jó és a rossz fügék jelképe alatt példáztatik
Jeremiás 25:1-11 A zsidók hetven évi fogsága
Jeremiás 25:12-14 Babilon pusztulása
Jeremiás 25:15-38 A harag pohara minden nép számára
Jeremiás 26:1-24 Jeremiás megtérést prédikál, a templom pusztulásával fenyeget, a miért a papok halálra vádolják, de a fejedelmek mentik és megvédik
Jeremiás 27:1-22 Jeremiás felszólítja Júda királyát és más királyokat, hogy hajoljanak Babilon jármába Isten akarata szerint
Jeremiás 28:1-17 Hanániás hamis próféta ellene mond Jeremiásnak. Ez annak halálát jövendöli, a mi azon évben be is következik
Jeremiás 29:1-23 Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba
Jeremiás 29:24-32 Semája büntetése
Jeremiás 30:1-24 Jövendölés Izráel és Júda megváltásáról és a Messiás eljöveteléről
Jeremiás 31:1-30 További jövendölés Izráel és Júda jövendő boldogságáról
Jeremiás 31:31-40 Új szövetségről való jövendölés
Jeremiás 32:1-15 Jeremiás mezőt vesz a Babilonból való visszajövetel jeléül
Jeremiás 32:16-44 Jeremiás imádkozik és újból veszi Izráel megváltásáról az isteni igéretet
Jeremiás 33:1-13 Jövendölés a Babilonból való szabadulásról
Jeremiás 33:14-18 Jövendölés a Messiásról
Jeremiás 33:19-26 Jövendölés Isten örök frigyéről
Jeremiás 34:1-22 Sedékiás királynak és népének Isten büntetését hirdeti, mert a szabadság évének törvényét áthágták
Jeremiás 35:1-19 A Rékábitáknak törzsatyjuk parancsa iránti engedelmességét szembe állítja a zsidó népnek Isten iránti engedetlenségével
Jeremiás 36:1-32 Jeremiás jóslatai elégettetnek, de az Úr parancsára újra íratnak
Jeremiás 37:1-21 Jeremiást megverik és bebörtönzik