Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és bűntetése. Bírák

1. Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, amely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: Nem bontom fel az én szövetségemet tiveletek soha örökké!
2. Csakhogy ti se kössetek frigyet ennek a földnek lakosaival, rontsátok le az ő oltáraikat; de ti nem hallgattatok az én szómra. Miért cselekedtétek ezt?
3. Annak okáért azt mondom: Nem űzöm el őket előletek, hanem legyenek nektek [mint tövisek] a ti oldalaitokban, és az ő isteneik legyenek tinektek tőr gyanánt.
4. És lőn, hogy mikor az Úrnak angyala ezeket mondá az Izrael minden fiainak: felemelé a nép az ő szavát és síra.
5. És elnevezték azt a helyet Bókimnak, és áldozának ott az Úrnak.
6. És elbocsátá Józsué a népet, és elmenének az Izrael fiai, ki-ki az ő örökségébe, hogy bírják a földet.
7. És a nép az Urat szolgálta Józsuénak egész életében, és a véneknek minden napjaiban, akik hosszú ideig éltek Józsué után, akik látták az Úrnak minden dolgait, melyeket cselekedett vala Izraellel.
8. És meghalt Józsué, a Nún fia, az Úr szolgája, száztíz esztendős korában.
9. És eltemeték őt örökségének határában, Timnat-Héreszben, az Efraim hegyén, északra a Gaas hegyétől.
10. És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség őutánuk, amely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izraellel.
11. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, mert a Baáloknak szolgáltak.
12. És elhagyák az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, és más istenek után jártak a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték az Urat.
13. És elhagyták az Urat, és szolgáltak Baálnak és Astarótnak.
14. És felgerjedett az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá őket a ragadozók kezébe, és elragadozák őket, és adá őket a körülöttük való ellenségeik kezébe, és még csak megállani sem bírtak ellenségeik előtt.
15. Ahova csak kivonultak, mindenütt ellenük volt az Úr keze rontásukra, amint megmondotta volt az Úr, és amint megesküdt volt az Úr nekik. És igen megnyomorodának.
16. És támasztott az Úr bírákat, akik megszabadíták őket szorongatóiknak kezéből.
17. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azoknak hajtották meg magukat, [és] hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak, kik az Úrnak parancsára hallgattak; ők nem cselekedtek így.
18. Mert mikor bírákat támasztott az Úr nekik, az Úr maga volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész idejére, mert megindult az Úr panaszaikon, [melyeket emeltek] elnyomóik és szorongatóik miatt.
19. De [mihelyt] a bíró meghalt, visszatértek, és jobban megromlottak, mint atyáik; más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és azok előtt hajtották meg magukat, föl nem hagytak cselekedeteikkel és nyakas magaviseletükkel.
20. Ezért felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és monda: Mivelhogy általhágta ez a nemzetség az én szövetségemet, melyet atyáiknak parancsoltam, és nem hallgatott az én szavamra:
21. Én sem űzök ki többé senkit sem előlük azon pogányok közül, akiket meghagyott Józsué, amikor meghalt,
22. Hanem azok által kísértem Izraelt, ha [vajon] megtartják-e az Úrnak útját, járván azon, amiképpen megtartották az ő atyáik, avagy nem?
23. Ezért hagyta meg az Úr ezeket a pogányokat, és nem [is] űzte ki hamar, és nem adta őket Józsué kezébe.