Thóla és Jáir bíráskodása

1. Támada pedig Abimélek után az Izrael megszabadítására Thóla, Puának, a Dodó fiának fia, Issakhár nemzetségéből való, aki Sámirban lakott, az Efraim hegységben.
2. És bíráskodék Izraelben huszonhárom esztendeig, és meghala, és eltemetteték Sámirban.
3. Őutána következett Jáir, a gileádbeli, és ítélé Izraelt huszonkét esztendeig.
4. Ennek harminc fia volt, kik harminc szamárcsikón nyargaltak, és volt nekik harminc városuk, melyeket mind e mai napig Jáir faluinak neveznek, melyek Gileád földjén vannak.
5. És meghalt Jáir, és eltemetteték Kámonban.

Izráel bálványozásáért a filiszteusok és ammoniták kezébe adatik

6. De az Izrael fiai újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, mert szolgáltak a Baáloknak és Astarótnak, és Szíria isteneinek, és Szidon isteneinek, és Moáb isteneinek, és az Ammon fiai isteneinek, és a filiszteusok isteneinek, és elhagyták az Urat, és nem szolgáltak neki.
7. Felgerjedett azért az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá őket a filiszteusoknak és az Ammon fiainak kezükbe.
8. És [ezek] szorongatták és nyomorgatták az Izrael fiait attól az évtől [fogva] tizennyolc esztendőn keresztül, Izraelnek minden fiait, akik a Jordánon túl valának az emoreusoknak földjén, mely Gileádban van.
9. És átkeltek az Ammon fiai a Jordánon, hogy hadakozzanak Júda és Benjámin ellen, és az Efraim háza ellen, és felette igen szorongattaték az Izrael.
10. Akkor az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai, mondván: Vétkeztünk teellened, mert elhagytuk a mi Istenünket, és szolgáltunk a Baáloknak.
11. Az Úr pedig monda az Izrael fiainak: Nemde én szabadítottalak-e meg benneteket az egyiptombeliektől, az emoreusoktól, az Ammon fiaitól, a filiszteusoktól,
12. És a szidonbeliektől, az amálekitáktól és a maonitáktól, mikor titeket szorongattak, és ti énhozzám kiáltottatok, megszabadítottalak titeket az ő kezükből?
13. És ti [mégis] elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok; annak okáért többé nem szabadítlak meg titeket ezután.
14. Menjetek és kiáltsatok azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságtoknak idején!
15. Felelének pedig az Izrael fiai az Úrnak: Vétkeztünk, cselekedjél úgy velünk, amint jónak látszik a te szemeid előtt, csak most az egyszer szabadíts [még] meg, kérünk!
16. És elvetették maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak. És megesett az ő szíve az Izrael nyomorúságán.
17. És összegyülekeztek az Ammon fiai, és táborba szállottak Gileádban, és összegyűltek az Izrael fiai [is], és Mispában táboroztak.
18. És Gileád népe és fejedelmei egyik a másikától kérdezgették: Ki az a férfiú, aki megkezdi a harcot az Ammon fiai ellen? Legyen az feje Gileád összes lakóinak!