Mint él az apostol az ő tisztében a keresztény szabadsággal

1. Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? Nem láttam-e Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-e ti az Úrban?
2. Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony nektek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok.
3. Ez az én védelmem azok ellenében, akik vádolnak engem.
4. Nincsen-e arra jogunk, hogy együnk és igyunk?
5. Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és az Úrnak atyjafiai, és Kéfás?
6. Avagy csak nekem és Barnabásnak nincs-e jogunk, hogy ne dolgozzunk?
7. Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?
8. Vajon emberi módon beszélem-e ezeket? Vagy nem ezeket mondja-e a törvény is?
9. Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-e az Istennek gondja?
10. Avagy nem értünk mondja-e általában? Mert miértünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt.
11. Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
12. Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé.
13. Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szenthelyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
14. Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
15. De én ezek közül eggyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nekem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet.
16. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem.
17. Mert ha akaratom szerint művelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg.
18. Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem a Krisztus evangéliumát, hogy ne használjam ki [ama] szabadságomat az evangélium hirdetésénél.
19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.
20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;
21. A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.
22. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.
23. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban.

Intés a rothadatlan koronáért való küzdelemre

24. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek!
25. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
26. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;
27. Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.