Házasságról, hajadonságról és özvegységről

1. Amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
2. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
3. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének.
4. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
5. Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok!
6. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint.
7. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
8. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is.
9. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.
10. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék!
11. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét!
12. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt!
13. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt!
14. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.
15. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
16. Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?
17. Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon! És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem.
18. Körülmetélten hívatott el valaki? Ne fedezze el azt! Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül!
19. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása!
20. Ki-ki amely hivatásban hívatott el, abban maradjon.
21. Szolgai állapotban hívattattál el? Ne gondolj vele, sőt, ha szabad lehetsz is, inkább élj [azzal].
22. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.
23. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái!
24. Ki-ki amiben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.
25. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
26. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.
27. Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.
28. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék nektek.
29. Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna.
30. És akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik vigadnak, mintha nem vigadnának; akik vesznek, mintha semmijük sem volna.
31. És akik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázata.
32. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak;
33. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a feleségének.
34. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének.
35. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tőrt vessek nektek, hanem hogy illendőképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz, háboríthatatlanul.
36. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, amit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.
37. Aki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.
38. Azért, aki férjhez adja, az is jól cselekszi, de aki nem adja férjhez, még jobban cselekszi.
39. Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.
40. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.