A törvényszék előtt való perelésről

1. Merészel valaki tiközületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?
2. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
3. Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?
4. Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le,
5. Megszégyenítésetekre mondom: Hát nincs tiköztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?
6. Hanem atyafi atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt?
7. Egyáltalán, már az is gyarlóság tibennetek, hogy törvénykeztek egymással! Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
8. Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátokfiainak.

Óvás hamisságtól és tisztátlanságtól

9. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
10. Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát!
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
12. Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
13. Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett]. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett], hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
15. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen!
16. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele.
18. Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik!
19. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
20. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi!