Az apostolok tiszte és alacsonysága

1. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
2. Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.
3. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy titőletek ítéltessem meg, vagy emberi [ítélet]naptól; sőt, magam sem ítélem meg magamat.
4. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; aki ugyanis engem megítél, az Úr az.
5. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete.
6. Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra tiérettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette, ami írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.
7. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
8. Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok; vajha csakugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk!
9. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.
10. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak.
11. Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is,
12. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük;
13. Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.
14. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek.
15. Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.
16. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim!
17. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.
18. De mintha el se mennék tihozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek.
19. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja, és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét.
20. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
21. Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek lelkével?