Óvás a tanítók miatt való pártoskodástól, mert azok csak szolgák; ura és alapja az üdvösségnek Krisztus

1. Én sem szólhattam nektek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.
2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg,
3. Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem ember szerint jártok-e?
4. Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-e?
5. Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, éspedig amint kinek-kinek az Úr adta.
6. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
7. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.
8. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
9. Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
10. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Ki-ki azonban meglássa, mi módon épít rá.
11. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
12. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra,
13. Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
14. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
15. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.
16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
18. Senki se csalja meg magát! Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs tiköztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen.
19. Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.
20. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.
21. Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek!
22. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek,
23. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.