Int a jeruzsálemi szegény keresztényeknek való alamizsnaadásra

1. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek.
2. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.
3. Mikor pedig megérkezem, akiket javalltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.
4. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.
5. Elmegyek pedig tihozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
6. Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, ahová menéndek.
7. Mert nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.
8. Efézusban pedig pünkösdig maradok,
9. Mert nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos, az ellenség is sok.

Timótheust ajánlja

10. Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.
11. Senki azért őt meg ne vesse, hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen, mert várom őt az atyafiakkal együtt.
12. Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt, de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.

Intések

13. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
14. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
15. Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat,
16. Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad.
17. Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték.
18. Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket!

Üdvözlések és befejezés

19. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Priscilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.
20. Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal!
21. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval.
22. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.
23. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!
24. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.