Az isteni tiszteleten illendő magaviseletről

1. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.
2. Dicsérlek pedig titeket, atyámfiai, hogy énrólam mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghagytam nektek, rendeléseimet megtartjátok.
3. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.
4. Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét.
5. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiratott volna.
6. Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiratkozzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiratkozni, vagy megborotváltatni, fedezze be az ő fejét.
7. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.
8. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból.
9. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért.
10. Ezért kell az asszonynak hatalmi [jelt] viselni a fején az angyalok miatt.
11. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban.
12. Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.
13. Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-e asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent?
14. Avagy maga a természet is nem arra tanít-e titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az neki?
15. Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az neki; mert a haj fátyol gyanánt adatott neki.
16. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.

Utasítás az úrvacsorával méltóképen való élésre

17. Ezt pedig tudtotokra adván, nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe.
18. Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is.
19. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek tiköztetek.
20. Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés,
21. Mert ki-ki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.
22. Hát nincsenek-e házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-e meg, és azokat szégyenítitek-e meg, akiknek nincsen? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek-e titeket ebben? Nem dicsérlek.
23. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
27. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.
30. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.
31. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el.
32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
33. Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok.
34. Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem.